Transporter och tillgänglighet

Region Västerbotten har länets samlade ansvar för infrastrukturplanering. Vårt uppdrag är att utveckla en transportinfrastruktur som möjliggör arbetspendling, kompetensförsörjning av medarbetare och hög tillgänglighet med så korta restider som möjligt. Norrbotniabanan är det enskilt viktigaste projektet i närtid.

Vårt arbete innehåller en mängd arbetsuppgifter. Det handlar om att fastställa länstransportplanen efter det att regeringen beslutat om slutgiltiga ramar. Vi ska också i samråd med Trafikverket se till att genomförandet sker på ett effektivt sätt. Då är möjligheten till finansiering via strukturfonderna av stor betydelse och därmed ett prioriterat område för Region Västerbotten.

Utöver de insatser som prioriterats inom länstransportplanen finns också en nationell plan, där det finns möjlighet att få medel i särskilda potter genom att föra fram särskilda infrastrukturprojekt som i sin tur konkurrerar med projekt från övriga delar av landet.

Nödvändigt påverka EU

Andra viktiga frågor är vårt engagemang inom Europaforum, där infrastrukturfrågorna är centrala. Vi behöver påverka EU:s kommande Östersjöstrategi. Kommande prioriteringar för EU:s TEN-T system (TransEuropean Network -Transport) är också av stor betydelse. Ett snabbt genomförande av Norrbottniabanan melllan Umeå och Luleå är den i närtid viktigaste prioriteringen. Vi arbetar också tillsammans med andra aktörer i de nordliga delarna av Sverige och Finland för Botniska korridoren, där Norrbotniabanan ingår, och att den ska pekas ut som ett så kallat strategiskt projekt.

Region Västerbotten arbetar också för att lyfta fram det väst-östliga E12-stråket Norge-Sverige-Finland och dess vidare kopplingar mot Ryssland och EU, där förbindelsen Umeå-Vasa är av stor betydelse. I detta arbete ingår att E12:an ska få TEN-T status i hela dess sträckning.

Tillsammans med andra regioner inom EU är vi dessutom med och påverkar den europeiska transport- och infrastrukturutvecklingen inom CPMR:s transportgrupp, Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe.

Vi har dessutom ett stort engagemang i projektet Trans-Baltic, som bland annat ska se till att vi får hållbara godstransporter i Östersjöområdet.

Maud Ericson Strateg Infrastruktur
E-post
maud.ericson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-664 57 74

Nyheter från Transporter och tillgänglighet Prenumera på nyheter