Nationella minoriteter

I Sverige finns det en lag som heter "Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk", dess syfte är att stärka nationella minoriteters rättigheter. Här kan du läsa om lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

För att klassas som en nationell minoritet i Sverige måste en grupp uppfylla vissa kriterier. Gruppen måste ha en uttalad samhörighet och icke-dominerande ställning i samhället, ha en religiös, språklig och/eller kulturell tillhörighet, en vilja och strävan att behålla sin identitet samt historiska eller långvariga band med Sverige. Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.  

En person avgör själv om hen tillhör någon av dessa minoriteter.  

Grundskydd 

Samtliga nationella minoriteter har ett grundskydd som innebär att Region Västerbotten ska:  

  • Informera invånare om lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.  
  • Främja och skydda minoritetsspråken. 
  • Ge minoriteterna möjlighet att behålla och utveckla sin kultur. 
  • Möjliggöra och särskilt främja barns utveckling av en kulturell identitet. 
  • Ge nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och strukturerat samråda med minoriteter i dessa frågor.  
  • Anta mål och riktlinjer för regionens minoritetspolitiska arbete.  

Förvaltningsområde

Region Västerbotten är förvaltningsområde för samiska, meänkieli och finska. Det innebär att invånare som talar dessa språk har särskilda rättigheter. Varje år får Region Västerbotten ett statligt bidrag som är avsett att användas i arbetet för att stärka dessa minoriteters rättigheter 

  • Invånare har rätt att använda dessa språk vid skriftlig och muntlig kontakt med myndigheter och få ett muntligt svar på samma språk.  
  • Region Västerbotten ska sträva efter att kunna bemöta invånare med dessa språk 

Lagen om nationella minoriteter i sin helhet 

Sammanträdesanteckningar

För att nationella minoriteter ska få inflytande i frågor som ligger i deras intresse anordnar Region Västerbotten samråd med minoriteterna. Nedan finner du sammanträdesanteckningar från olika samråd. Anteckningarna har avidentifierats med anledning av GDPR.

 

Inbjudan till samråd 11 november

Samer, sverigefinnar och tornedalingar i Västerbotten inbjuds till samråd rörande hälso- och sjukvård samt regional utveckling enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Tid: onsdag 11 november, kl. 17.00-19.00

Plats:  Videokonferens, begränsad möjlighet att delta på plats i Regionhuset, Köksvägen 11, Umeå.

Med anledning av covid-19 (coronavirus) sker samrådet i första hand via videokonferens. Endast ett fåtal platser finns för deltagande på plats. Ange i anmälan om du vill delta via video eller på plats.  

Anmälan görs, senast 8 november, till Ann-Sofi Grenholm, kontaktperson för nationella minoriteter, annsofi.grenholm@regionvasterbotten.se, 090-785 70 78
Skicka gärna in ärenden innan samrådet.

Välkomna!

Kutsu neuvonpitoon 11. marraskuuta

Bovdehus ráđđehallamiidda 11 skábmamánu 11 beaivvi

Bööreme ektieraaran rahkan 11 biejjien

Kuttu yhteisneuvonthaan 11 marraskuu