Rapport om kultursamarbete

Region Västerbotten är en av initiativtagarna till en studie om hur kulturlivet i norra Sverige, Norge och Finland kan öka sina internationella nätverk och utbyten. Temat för hela studien är kulturlivets internationella verksamhet i Barentsområdet efter en pandemi, i närheten av ett krig under ekonomisk internationell recession.

Studien ska resultera i en rapport innehållande kartläggning och beskrivning av hur kulturlivet ser ut idag, vilka möjligheter och utmaningar som finns och vilka behov och strategier som finns för utveckling framåt. Studien genomförs genom enkäter, studiebesök, informationsinsamling, intervjuer med ett urval aktörer och workshops i form av gruppdiskussioner.

Fokus i studien är kulturlivets internationella verksamhet i Barentsområdet. Rapporten ska beskriva situationen för kulturlivet i Barentsområdet efter pandemin och föreslå åtgärder för att öka internationellt samarbete.

Är du professionell kulturarbetare eller konstskapare?

Var med och påverka kulturlivet i Barentsområdet genom att svara på en enkät.

Målgrupp för enkäten är chefer för kulturorganisationer och professionella kulturskapare inom hela kulturområdet som arbetar internationellt redan idag eller som har internationella ambitioner.

Sprid gärna länken till enkäten till fler, som du tror är berörda av ämnet!

Frågorna i enkäten handlar om:

  • situationen idag för din verksamhet/organisation
  • vilka utmaningar och möjligheter som finns för kulturområdet just nu
  • hur det internationella samarbetet ser ut
  • vilka hinder som finns för ökade internationella samarbeten
  • vilka insatser som behöver göras för ökad internationell kultursamverkan

Länk till enkäten

Sista svarsdag: 18 april

Bakgrund

Västerbottens delade ordförandeskap med Norge (2019-2021) i arbetsgruppen Working Group on Culture inom Barentssamarbetet präglades till stor del av Covid-19-pandemin. Kultursektorn och dess samarbeten i alla regioner har drabbats hårt.

Det finns för närvarande ingen systematisk översikt över pandemins påverkan på kulturlivet i Barentsregionen specifikt. En bra samlad kunskapsbas är en viktig förutsättning för att vidareutveckla och stärka kultursamarbetet i regionen efter Covid-19. Därför initierade Västerbotten och Norge arbetet för en rapport om nuläge för kultur och -samarbete i Barentsregionen. 

Syftet med studien är att kartlägga och undersöka pandemins effekter för kulturinstitutioner och enskilda kulturutövare i regionen samt förutsättningar för återstart av kulturliv och -samarbeten. Urfolkens perspektiv ska särskilt beaktas. Resultaten kommer att vara en del av kulturarbetsgruppens och IBS strävan att stärka kultursektorn i de subarktiska områdena, återuppta det gränsöverskridande samarbetet och tillgängliggöra kultur igen.

Sedan studien initierades har omvärlden ytterligare förändrats genom Rysslands invasion i Ukraina samt en kraftig nedgång i ekonomin. Dessa faktorer har också haft stora konsekvenser för kultur och kultursamarbete i Barentsregionen och omfattas också i rapporten. 

 

 

Joakim Sandberg Regionkulturchef
E-post
joakim.sandberg@regionvasterbotten.se
Mobil
073-807 57 90
Pia Brinkfeldt Biblioteksutvecklare
E-post
pia.brinkfeldt@regionvasterbotten.se
Mobil
070-516 57 45
Bild på Pia Brinkfeldt