Revisorernas uppdrag

Revisorerna är fullmäktiges och därmed också medborgarnas demokratiska kontrollinstrument.

Förtroendevalda revisorer 1
Foto: Klas Sjöberg

Att vara revisor i regionen är ett förtroendeuppdrag. Som revisor är det viktigt att vara oberoende och inte låta sig påverkas av andra. Revisorernas arbete styrs av kommunallagen men också av den praxis som gäller för kommunal revision. Praxisen är framtagen av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och finns i skriften "God revisionssed för kommunal verksamhet".

Revisorernas uppdrag

I revisorernas uppdrag ingår att varje år granska den verksamhet som bedrivs av styrelser, nämnder och kommunala företag som regionen äger eller är delägare i.

Revisorerna kontrollerar bland annat om fullmäktiges mål uppfyllts och om skattepengarna använts på ett lämpligt sätt.

Revisorerna informerar sig om regionens verksamheter genom att ha informationsseminarier, möten med styrelser och nämnder och genom att beställa granskningsrapporter inom olika områden där revisorerna i sin riskanalys identifierat risker.  Efter varje verksamhetsår avlämnar revisorerna en revisionsberättelse till fullmäktige. Revisionsberättelsen är ett stöd för fullmäktige inför fullmäktiges beslut om att bevilja eller inte bevilja styrelse och nämnder ansvarsfrihet för det gångna året.

Till sin hjälp har de förtroendevalda revisorerna ett sakkunnigt stöd, dels tjänstemän på regionens revisionskontor, dels konsulter från upphandlade revisionsbyråer.