Strålbehandling

Strålbehandling är ett profilområde som utvecklas starkt i Region Västerbotten. Verksamheten ingår i Cancercentrum vid Norrlands universitetssjukhus där vi har en lång tradition av framgångsrik behandling och forskning.

MR-teknik är central för att planera strålbehandling vid Norrlands universitetssjukhus.

Många patienter med cancer får strålbehandling under något skede av sjukdomen. På strålbehandlingen träffar vi varje dag 160–180 personer och tar emot närmare 2 000 nya patienter varje år från hela norra sjukvårdsregionen. Främst möter vi patienter med prostata-, bröst- och kolorektalcancer. Behandlingstiden varierar stort, mellan en dag och åtta veckor.

Precisionsbehandling med markörteknik

Precision är centralt i strålbehandlingen och metoderna förbättras hela tiden. Sedan slutet av 1990-talet har vi strålat prostatacancer med så kallad markörteknik för att minska risken för biverkningar från tarm och urinblåsa.

Det innebär att vi med ultraljud sätter in guldmarkörer i prostata. Vid varje behandling röntgar vi patienten och med markörerna som stöd kan vi behandla området där tumören finns utan att belasta kringliggande vävnader mer än nödvändigt. 
 
Umeå är ett av få centrum i Sverige som precisionsbehandlar hjärnmetastaser och kärlmissbildningar i hjärnan. Vi använder en stereotaktisk teknik där vi kan lokalisera tumören utifrån ett tredimensionellt koordinatsystem där patienten är fixerad. Tekniken har utvecklats i samarbete med universitetssjukhusets neurokirurgiska klinik och vi har goda resultat.

PET-MR är ett viktigt stöd i utvecklingen

På senare år har vi gjort andra stora framsteg i att fokusera strålningen på själva tumören. Vi har utvecklat och förfinat en teknik där vi använder datortomografi, magnetresonanstomografi, MR, och numera också PET-MR för att exakt definiera tumörens läge. På så vis blir förutsättningarna att bara bestråla sjuk vävnad allt bättre.

Framtiden ser spännande ut och vår PET-MR-kamera är ett viktigt stöd i utvecklingen. Den ger oss mycket goda möjligheter att ställa diagnos samtidigt som vi kan följa effekten av behandlingen. På så sätt kan vi från gång till gång anpassa och optimera strålningen efter varje individ.

Minimerar ledtiderna vid Nus

Eftersom våra patienter ofta har långt till sjukhuset arbetar vi ständigt med att minimera de så kallade ledtiderna. En faktor som spelar in är hur omfattande förberedelser som krävs. Tiden från undersökning och planering till behandlingsstart är mycket kort, ibland bara en dag och oftast mindre än en vecka. Det är den ansvarige läkaren som bedömer patienten medicinskt och som avgör när behandlingen startar.förväntat på behandlingen.  

Multidisciplinära ronder i norra regionen

Hur vi ska behandla våra patienter beslutar vi om i samråd med kollegorna i norra sjukvårdsregionen. Det gör vi på distans via bild och ljud vid så kallade multidisciplinära ronder. Ronderna är särskilt viktiga för vår region med dess befolkningsstruktur och långa avstånd.

Skandionkliniken, ett nytt sätt att arbeta        

Skandionkliniken i Uppsala är Nordens första anläggning för den avancerade form av behandling som kallas protonterapi.

Protonerna har speciella egenskaper som gör att vi kan bestämma energin i strålningen och på en halv millimeter när styra den till det djup där tumören finns. Att så gott som all strålenergi absorberas i tumören gör att vi kan spara kringliggande vävnader. Vi räknar med att alla barn och var tionde patient som vi strålbehandlar idag kan ha fördel av protonbehandling.

Satsningen är gemensam för de sju region som har universitetssjukhus. Det betyder att onkologer från alla sju kliniker turas om att sköta behandlingarna i Uppsala. Våra läkare har dock det medicinska ansvaret för patienter från norra sjukvårdsregionen och gör alla förberedelser på Norrlands universitetssjukhus.

Skandionkliniken

Avdelningschef Lena Törnegren
E-post
lena.tornegren@regionvasterbotten.se
Telefon
076-135 03 96