Årsredovisning och delårsrapporter

Delårsrapport görs varje tertial och årsredovisning är regionens årliga och mest omfattande uppföljningsrapport. Rapporterna är del i den politiska styrningen och ger en översikt över regionens och regionkoncernens ekonomi, verksamhet och om målen nås.

En viktig del i den politiska styrningen är att följa upp mål, verksamheter och hur invånarnas behov tillgodoses. Regionstyrelsen sammanställer delårsrapport och årsredovisning som en del i ledningen och samordningen av regionens angelägenheter. Redovisningen beskriver regionens resultat, ställning och utveckling för perioden. Den är ett underlag för regionfullmäktige att bedöma om beskrivningen ger en rättvisande bild eller om eventuella åtgärder behöver vidtas med anledning av resultatet. Årsredovisningen finns också tillgänglig för andra aktörer som har intresse av hur verksamhetens utvecklas.

Under ett kalenderår presenterar regionen en delårsrapport för perioden 1 januari–30 april, och därefter en andra delårsrapport för perioden 1 januari–31 augusti. Den tredje och sista rapporten omfattar hela året och är Region Västerbottens årsredovisning.

Länk till Region Västerbottens

Delårsrapport 1: januari-april 2023

Delårsrapport 2: januari-augusti 2023

Årsredovisning 2022

Delårsrapport 1: januari–april 2022

Delårsrapport 2: januari–augusti 2022

Öppna eller ladda ner dokumentet och klicka i innehållsförteckningen för att komma till önskat avsnitt.

Önskar du få en tillgänlighetsanpassad delårsrapport?

Vill du ha en tillgänglig version av en delårsrapport, kontakta oss så ordnar vi det. Region Västerbottens arbetar för att tillgänglighetsanpassa sina delårsrapporter enligt

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS).

Vill du tal del av äldre årsredovisningar?

regionen@regionvasterbotten.se 

Peter Rönnholm Ekonomidirektör
E-post
peter.ronnholm@regionvasterbotten.se