Psykisk hälsa

Psykisk hälsa är tydligt kopplat till livsvillkor vilket är ett område där många samhällsaktörer har viktiga roller. Regionen arbetar aktivt med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Tidiga insatser för barn och unga är en strategi för att skapa goda förutsättningar för psykisk hälsa genom hela livet. Våldsförebyggande arbete och suicidprevention är andra viktiga områden inom området psykisk hälsa.

Hjälp och stöd om psykisk hälsa

Barn och unga

Salut-satsningen är en hälsosatsning för barn och unga i Västerbotten. "Trygga och goda uppväxtvillkor" är ett av de insatsområden som ingår i satsningen.

En metod som används inom barn- och mödrahälsovården är "Vägledande samspel", ICDP, vilket är ett samspelsprogram som syftar till att skapa och upprätthålla goda relationer mellan omsorgsgivare och barn.

En enkät för att fånga upp treåringars socialemotionella hälsa används också i länet.

För de äldre barnen är förskolan och skolan den arena Salut-satsningen vänder sig till. Just nu testas YAM, Youth Aware of Mental health, ett hälsofrämjande och preventivt skolprogram för psykisk hälsa bland unga.

Salut-satsningen

Barnrättsombud, sorgegrupper och stöd till barn med svårt sjuka föräldrar

Inom Region Västerbotten finns det cirka 200 barnrättsombud. De ska särskilt bevaka att ens verksamhet arbetar enligt barnkonventionen och lagstiftning rörande barns rättigheter. En del av detta område kan handla om att uppmärksamma barns behov när någon i familjen blir svårt sjuk, skadad eller avlider.

I Västerbotten finns också "Familj och sorg" en gruppverksamhet som vänder sig till barn, unga och deras familjer som mist en nära anhörig.

Familj och sorg

Inom regionen används också metoderna ”Beardslees familjeintervention” och ”Föra barnen på tal”. Metoderna används för att stötta familjer där någon vuxen är svårt sjuk och fokuserar på barnen behov av information och stöd.

Äldre och psykisk hälsa

Våga fråga äldre

Att prata om hur vi mår är det mest förebyggande vi kan göra - det kan rädda liv. Våga fråga Äldre är en utbildning som görs av Suicide Zero, den ger dig kunskap och verktyg om hur du kan prata om psykisk ohälsa och självmord. Ett antal utbildningsplatser kommer att bekostas av Region Västerbotten hösten 2022. 

Våga fråga Äldre görs antingen digitalt eller på plats, den tar cirka 2 timmar inklusive ett kort träningsavsnitt så att du ska kunna använda dina färdigheter direkt efter utbildningen. 

Utbildningens innehåll:

  • Åldrandets utmaningar
  • Fakta och myter om självmord
  • Varningssignaler att uppmärksamma
  • Vikten av att förmedla hopp
  • Hur kan jag våga fråga och fortsätta ett samtal

Läs mer om utbildningen och datum samt anmälan.

Har du frågor eller funderingar? Kontakta gärna Johannes Dock, hälsoutvecklare, på johannes.dock@regionvasterbotten.se 

Våld i nära relationer

Region Västerbotten arbetar systematiskt för tidig upptäckt och förebyggande av våld i nära relationer. Det finns vårdprogram/riktlinjer och rutiner som stöd i arbetet. Utbildning inom området erbjuds regelbundet till personal.

Mer om regionens arbete mot våld i nära relationer

Suicidprevention

Arbetet med suicidprevention bedrivs inom flera olika regionsverksamheter. Regionen samverkar också med lokala och regionala aktörer i projekt och satsningar som rör suicidprevention i Västerbotten. För personal som möter suicidnärapersoner anordnas utbildningar.

Nyanlända och asylsökande

I samarbete med kommunerna i länet anordnas utbildningsdagar riktade till personal på boenden för ensamkommande barn och ungdomar.

Psykeveckan

Varje år under vecka 45 genomförs Psykeveckan, en uppmärksamhetsvecka om psykisk ohälsa, på olika platser i länet. Syftet med veckan är att med hjälp av föreläsningar, kulturella aktiviteter och andra arrangemang öka förståelsen för och kunskapen om psykisk ohälsa.

Datum: 7-11 november 2022

Plats: MVG Gallerian Kungsgatan 52-54 Umeå, lokal Revolt

Digitalt deltagande:  https://facebook.com/psykeveckan/ Du behöver inte ha ett facebook-konto för att ta del av föreläsningarna.

Program Umeå 2022

Psykeveckan på Facebook

 

Emma Wasara Hälsoutvecklare, psykolog
E-post
emma.wasara@regionvasterbotten.se
Telefon
070-205 95 41