Rutiner för massmedia

Länsmedierna får information via e-post om tillståndet för en del patienter som vårdas vid Skellefteå lasarett, Lycksele lasarett och Norrlands universitetssjukhus. Främst gäller det information om patienter som varit inblandade i olika former av olyckor.

Sjukvården lämnar enbart ut information om patienternas hälsotillstånd. Annan information än den medicinska ges av polis eller räddningstjänst. Patientinformation som lämnas ut är alltid avidentifierad.

Gör så här:

 • Samla in följande information från polis, SOS-alarm, räddningstjänst:
  a) larmtid
  b) typ av olycka: trafik, arbetsplats, brand, annan
  c) var olyckan inträffat
 • Ring Skellefteå lasaretts växel, 0910-77 10 00, Lycksele lasaretts växel , 0950- 390 00 eller Norrlands universitetssjukhus 090-785 00 00 (regionens växel) och begär en patientskaderapport från Skellefteå, Lycksele eller Norrlands universitetssjukhus. Lämna över uppgifterna som nämnts ovan till telefonisten. Påtala för växeln att det brådskar om det är nära deadline.
 • Vänta och en patientskaderapport kommer till redaktionens e-postlåda. Samma e-postmeddelande skickas per automatik även till övriga redaktioner i länet. Målet är att rapporten ska skickas ut inom ett par timmar. Vårdpersonalen fokuserar på patienterna och en god vårdkvalitet. Vid hög belastning prioriteras därför patientskaderapporterna lägre. Det innebär att rapporterna ibland kan dröja. Rapport kan också dröja om anhöriga inte kunnat informeras. Den upprättas däremot senare om tillfälle ges. Nationell media som normalt inte får rapporterna via e-post kan nå de senaste rapporterna här.
 • Spara patientskaderapporten som ni får via e-post. Ni behöver den om ni vill uppdatera den någon dag senare. 

Tänk på att:

 • Ring aldrig till akutmottagningen eller avdelningarna. Deras motiv att ställa samman rapporter är att slippa samtal från massmedia.
 • Det ibland kan dröja innan rapporterna kommer. Om en rapport dröjer väldigt länge ringer ni växeln igen. 

För uppdatering av patientskaderapporter:

 1. Ring växeln och begär att patientskaderapport XX uppdateras.
 2. Vänta. Den uppdaterade patientskaderapporten skickas nu till redaktionernas e-postlådor. Alla redaktioner i länet får per automatik samma uppdaterade information. Rapporten kommer vanligtvis inom några timmar. Nationell media som normalt inte får rapporterna via e-post kan ta del av de senaste rapporterna här.

Vilka patientuppgifter uppdateras?

 • Vårdnivån. Massmedia får endast information om patienten fortfarande vårdas på sjukhuset, har skrivits ut, har avlidit eller har skickats till annat sjukhus.
 • Uppdatering av skadegraden sker inte.
 • Patientskaderapporter, där skadan uppgivits vara lindrig, uppdateras inte

Vilka patientuppgifter får massmedia ta del av, när anhöriga är informerade

 • Kön
 • Ungefärlig ålder. För barn anges alltid "under 15 år", för gamla alltid "över 80 år". Åldrarna däremellan anges i femårsintervall, t ex 30-35 år.
 • Skadegrad: lindrig, måttlig, allvarlig, kritisk skada samt avliden
 • Vårdnivå: öppenvård, inlagd på vårdavdelning, inlagd på intensivvårdsavdelning, utskriven till hemmet, skickad till annat sjukhus, avliden

 Vilka patientuppgifter får massmedia inte ta del av?

 • Namn
 • Exakt ålder
 • Hemort eller adress
 • Personnummer
 • Andra uppgifter som kan identifiera patienten
 • Typ av skador