Typ-2 Diabetes

Rekommenderad fysisk aktivitet vid typ 2-diabetes

Typ 2-diabetesbehandling

Stark evidens att tidiga insatser av både livsstilsintervention och farmakologisk behandling till målnivåer har bästa långsiktiga utfall.

Viktigt med snabb upptrappning av behandling

 • Viktminskning vid övervikt – bästa evidens för blodsockersänkning och mortalitetsreduktion
 • Rökstopp, Fysisk aktivitet, Hälsosam kost
 • Läkemedelsbehandling av kardiovaskulära riskfaktorer:
 • Hypertonibehandling
 • Hyperlipidemibehandling
 • Blodsockersänkande behandling
  • SGLT2 och GLP1 har påvisat kardiovaskulär protektion
 • ARB vid mikroalbuminuri, även vid normalt blodtryck
 • ASA vid känd/hög risk för hjärt-kärlsjukdom

HbA1c-mål

 • Socialstyrelsen föreslår ett behandlingsmål för HbA1c-värdet <52 mmol/mol, men målen bör individualiseras.
 • Patienter som är unga, har nydebuterad diabetes och där behandlingen inte orsakar hypoglykemier ska ha lägre HbA1c-mål (<47 mmol/mol eller <42 mmol/mol).
 • Patienter med längre diabetesduration (> 10 år) och som har problem med hypoglykemier bör ha ett högre HbA1c-mål (53-69).
 • Vid multisjuklighet, kognitiv svikt och hög alkoholkonsumtion rekommenderas ett högre HbA1c-behandlingsmål.
 • Patienter med kort förväntat överlevnad bör inte ha något HbA1c-mål utan behandlingen bör inriktas på att undvika symtom.

Synjardy (empagliflozin+metformin)

Den billigaste behandlingen med SGLT2-hämmare är Synjardy 12,5mg/1000mg 1+0 eller Synjardy 12,5mg/850mg 1+0. Andra Synjardy-doseringar/övriga SGLT2-hämmare är inte lika kostnadseffektiva.

 • Synjardy ersätter frukostdosen av metformin.
 • Patienten ska helst ta ytterligare metformin till middagsmålet.
 • Inför insättning av Synjardy behöver metformin trappas in för att undvika magbiverkningar.
 • Patienten ska informeras om att Synjardy tas 1+0 (inte 1+1 enligt bipacksedel/FASS). Synjardy till kvällen mindre lämplig p.g.a. vätskedrivande effekt.
 • Använd Central receptfavorit för korrekt receptförskrivning.
 • OBS! Tillfällig utsättning vid akut svår sjukdom, magsjuka, feber, operation, nedsatt njurfunktion (GFR<30), undernäring eller fasta.

Flödesschema blodsockersänkande behandling vid typ 2 diabetes

Tabell läkemedel

Av pris- (gäller för Insuman Basal, Humalog Mix 25, Novomix 30 och Insulin Lispro Sanofi) och miljöskäl är pennor för flergångsbruk (cyl.amp) att föredra vid nyinsättning. Engångspennor kan användas vid hanteringssvårigheter med cyl.amp, höga insulindoser, när hemtjänstpersonal ger insulin på delegation samt som "reservpenna".

Rekommenderade insuliner

Länkar:

Vårdpraxis Linda
Nationella riktlinjer för diabetesvård, Socialstyrelsen 
Behandlingsrekommendationer typ 2-diabetes, Läkemedelsverket 
Behandlingsstrategi typ 2-diabetes, SKL 
Diabeteshandboken