Patientsäkerhet

I Region Västerbotten arbetar vi systematiskt för att förhindra att våra patienter drabbas av skador som går att undvika vid vård och behandling. Det är alla medarbetares ansvar att bidra till en säker vård. För att åstadkomma det arbetar vi på olika nivåer i vår organisation.

Lokalt, centralt och strategiskt övergripande

Lokalt, på kliniken, finns lokala patientsäkerhetssamordnare som bistår verksamhetschefen med information, uppföljningar och resultat. Där finns också avvikelseutredaren och den lokala händelseanalysledaren, hygienombudet och infektionsambassadören. Tillsammans med sin chef bildar de ett patientsäkerhetsteam.

Centralt i regionen, i Hälso- och sjukvårdsförvaltningens stab, finns chefläkarorganisationen, central patientsäkerhetssamordnare, centrala händelseanalysledarna och verksamhetsutvecklare.

Patientsäkerhetsrådet står för strategiska beslut och där finns representation bland annat från tjänstemannaledning, primärvård, smittskydd, vårdhygien, patientnämnd, staben och tandvård.

Region Västerbottens utvecklingsgrupp för omvårdnad och rehabilitering svarar mot Patientsäkerhetsrådet och därifrån kan uppdrag komma för att förbättra patientsäkerheten.

Rapportering och uppföljning

  • För att kontrollera att vi förbättrar vår patientsäkerhet använder vi olika metoder.
  • Olika mätningar exempelvis att korrekt klädsel och att basala hygienrutiner används.
  • Trycksårsmätningar.
  • Punktprevalensmätningar gällande nutrition och fall.
  • Mätning av vårdrelaterade infektioner.
  • Patientsäkerhetskulturmätning.

En länsgemensam modell för ett systematiskt patientsäkerhetsarbete

Systematiskt patientsäkerhetsarbete inom omvårdnad och rehabilitering vid länets sjukhus och sjukstugor

Avvikelsesystemet används för att rapportera om något hänt eller kunnat hända patienten.

Händelseanalyser på lokal eller central nivå för att utreda och förebygga när något allvarligare har hänt.

Patientsäkerhetsdialogerna är en viktig mötesplats där chefläkare och central analysledare träffas och samtalar om hur enhetens patientsäkerhetsarbete fungerar.

Läkemedelscentrum gör läkemedelsgenomgångar både inom sjukhusvård och primärvård.

Nätverksträffar för att stimulera arbetet med patientsäkerhet på klinikernas utsedda personer.

Utbildningar för personal inom Region Västerbotten men också i exempelvis läkarutbildningen.

Vårdgivarens ansvar och arbete med patientsäkerhet regleras i patientsäkerhetslagen.

Patientsäkerhetslagen (Riksdagens webbplats, Svensk författningssamling 2010:659)

Patientsäkerhetsberättelser

Enligt patientsäkerhetslagen, PSL 2010:659, SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §, ska vårdgivaren varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse för föregående kalenderår. Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.

Vill man ta del av Region Västerbottens patientsäkerhetsberättelser kontaktar man Hälso- och sjukvårdsförvaltningens stab, Sektionen för kvalitet och patientsäkerhet.

Doris Kjellgren Central patientsäkerhetssamordnare
E-post
doris.kjellgren@regionvasterbotten.se