Mikrostöd - din hjälp i uppstarten

För dig som behöver ett mindre stöd för att utveckla din verksamhet. Mikrostödet kan hjälpa dig med 50% av investeringskostnaden men max 30 000 kr.

 

Om du uppfyller alla kraven i checklistan kan du ansöka om stöd.

 1. Mitt företag är högst två år (Detta är ej ett krav om du som äger och driver företaget är kvinna eller är utomnordiskt född och har bott i Sverige i minde än tio år.)
 2. Jag arbetar minst halvtid i företaget och kommer att gå upp till heltid inom ett år
 3. Jag har inte fått mikrostöd tidigare
 4. Mitt företag finns i Västerbotten. (I Umeå kommun kan stöd dock endast lämnas till företag verksamma inom: Tavelsjö-, Holmsund-, Hörnefors- och Sävar-Holmön-distrikt (f.d. församlingar).

 Kom ihåg att alla som uppfyller kraven kan söka, men att alla inte kommer att beviljas stöd. Läs mer om kriterier och möjligheter nedan.

Mikrostöd kan ges till olika typer av investeringar du har i samband med uppstarten av ditt företag, till exempel:

 • Marknadsföring
 • Maskiner/Inventarier (ej mobiltelefoner)
 • Produktutveckling

Stöd ges normalt inte till:

 • Företag och utrustning av rörlig karaktär (tex entreprenadverksamhet, åkerier, flyttbar utrustning, allt med "hjul på", fordon)
 • Företag på en lokal/regional konkurrensutsatt marknad (tex frisör, café, restauranger, byggare/hantverkare i områden där detta redan finns)
 • Ersättningsinvesteringar (tex utbyte av inventarier eller maskiner)
 • Köp från närstående (gäller både släktingar/vänner och anknutet/nära företag)
 • Investeringar som påbörjats innan ansökan har inkommit till Region Västerbotten
 • Företag där stödbehov saknas (Stöd lämnas inte till företag som bedöms klara investeringen utan stöd. En sådan faktor kan vara när utdelningar har tagits ut från företaget)
 • Verksamhet som bedrivs vid sidan av anställning eller verksamhet som bedrivs i väldigt liten omfattning.
 • Driftskostnader (Kostnader som kan anses ingår i företagets normala drift)
 • Investeringar utanför stödområdet
 • Investeringar som görs pga lagkrav
 • Företag som är verksamma inom jordbruk, fiske eller fiskförädling (stöd söks i stället hos Jordbruksverket/Länsstyrelsen)

 

Mikrostöd ges med 50% av den godkända investeringen på investeringar från 40 000 kr. Maximalt stöd är 30 000kr (60.000kr i investeringskostnad).

 • Ansökan görs via e-tjänsten www.minansokan.se.
 • Logga in med BankID och välj: Företag - mina sidor.
 • Skriv in vilken kommun investeringen ska göras i och klicka på: Se erbjudanden och ansök.
 • Välj: Mikrostöd.
 • Fyll i de frågor som är relevanta för ansökan.
 • Bifoga de obligatoriska bilagorna.

 Obligatoriska bilagor:

 1. Aktuellt registreringsbevis.
 2. Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (Mall finns här).
 3. Resultatbudget för innevarande och de två kommande räkenskapsåren (Mall finns här).

Ansökan måste ha kommit in till Region Västerbotten innan investeringen har påbörjats eller beställts. Efter bekräftelse att ansökan har inkommit till Region Västerbotten kan investeringen påbörjas på egen risk i väntan på beslut. Om stöd beviljas ska investeringen normalt genomföras inom 1 år.

Utbetalningsansökan görs i efterskott när kostnaderna har betalats.

Lathund för hur du gör utbetalningsansökan Länk finns här

Utbetalningsansökan görs via e-tjänsten (www.minansokan.se) av sökande, på samma sätt som när ansökan om stöd gjordes.

 

Bifoga alltid följande bilagor när ni ansöker om utbetalning:

 1. Ifylld verifikatförteckning. Mall finns här
 2. Kopia på aktuella fakturor.
 3. Betalningsbevis som styrker att betalning av fakturorna har genomförts av ditt företag (kopia på aktuella fakturor och betalbevis som styrker att betalning av fakturorna har utförts av ditt företag bör laddas upp tillsammans för att underlätta kontrollerna för utbetalning).

 

För mer information om utbetalning se: Inför utbetalning av beviljat stöd

Region Västerbotten vill enligt GDPR informera om personuppgiftsbehandlingen för den som lämnar in en ansökan om stöd via www.minansokan.se. Vi vill även informera om att personuppgifter kan komma att behandlas i samband med Tillväxtverkets uppföljning och utvärdering av systemet Nyps. Länk till GDPR inom Region Västerbotten: