Innovationscheck – ett mindre stöd som hjälper nytänkaren

Innovationschecken är en möjlighet för små- och medelstora företag som är i ett tidigt skede i utvecklingen av en nyskapande produkt/tjänst. Stöd på upp till 50 000 kr kan lämnas till utvecklingskostnader.

Företag som uppfyller alla kraven i checklistan kan ansöka om stöd.

 

 1. Företaget tillhör kategorin små och medelstora företag (koncern inräknad)
 2. Företaget har sitt säte och ett arbetsställe i Västerbotten.
 3. Produkten/tjänsten som utvecklas har ännu inte nått marknaden.
 4. Produkten/tjänsten bedöms som innovativ.
 5. Företaget har inte tidigare beviljats innovationscheck

 

 Kom ihåg att alla som uppfyller kraven kan söka, men att alla inte kommer att beviljas stöd. Läs mer om kriterier och möjligheter nedan.

Företagsstöd genom Innovationscheck ges enbart till kostnader till utvecklingen innan produkten/tjänsten nått marknaden, till exempel:

 

 • Marknadsanalyser
 • Teknisk utvärdering, analyser, test och validering
 • Prototypframtagning
 • Patentansökan, mönsterskydd, varumärkesskydd
 • Eget arbete*

* Kostnaderna i ansökan om stöd kan till hälften bestå av egen arbetstid, beräknad till max 275kr/tim, även om lön inte har betalts ut. Hälften av kostnaderna måste dock var annat än eget arbete.

Exempel:
Innovationen kräver konsultkostnader på 45 000 kr och ni beräknar att arbeta 200 tim för motsvarande 55 000 kr (200 tim á 275kr/tim). Då eget arbete inte får uppgå till mer än hälften av kostnadsunderlaget kan ni endast ta upp 45 000kr som eget arbete. Totala godkända kostnader blir då 90 000kr och det maximala stöd ni kan få blir 45 000 kr (50% av 90 000 kr).  

Stöd ges normalt inte till:

 • Enbart patentkostnader
 • Enbart lönekostnader (högst 50% av kostnaderna)
 • Marknadsföring
 • Kostnader efter att produkten/tjänsten nått marknaden
 • Köp från närstående personer/företag

Innovationschecken beviljas med 50% på kostnader mellan 40 000 och 100 000 kr – maximalt stödbelopp är 50 000 kr.

 • Ansökan görs via e-tjänsten www.minansokan.se.
 • Logga in med BankID och välj: Företag - mina sidor.
 • Skriv in vilken kommun investeringen ska göras i och klicka på: Se erbjudanden och ansök.
 • Välj: Innovationschecken.
 • Fyll i de frågor som är relevanta för ansökan.
 • Bifoga de obligatoriska bilagorna.

 

Obligatoriska bilagor:

 1. Aktuellt registreringsbevis.
 2. Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (Mall finns här).
 3. En kort beskrivning av vad som är innovativt i er produkt/tjänst, samt kontaktperson hos innovationsrådgivare (om ni använt en sådan)
 4. Affärsplan (om ni har upprättat en sådan)
 5. Senast fastställda årsredovisning (om ni har någon)
 6. Kopia av offerter rörande investeringen. Tänk på att köp från närstående inte godkänns (gäller både släktingar/vänner och anknutet/nära företag)!

Ansökan måste ha kommit in till Region Västerbotten innan investeringen har påbörjats eller beställts. Efter bekräftelse att ansökan har inkommit till Region Västerbotten kan investeringen påbörjas på egen risk i väntan på beslut.

Om stöd beviljas ska investeringen normalt genomföras inom 1 år.

Utbetalningsansökan görs i efterskott när kostnaderna har betalats. Stöd till eget arbete betalas endast ut om de motsvaras av lika högt belopp i andra kostnader. 

 

Lathund för hur du gör utbetalningsansökan Länk finns här

Utbetalningsansökan görs via e-tjänsten (www.minansokan.se) av sökande, på samma sätt som när ansökan om stöd gjordes.

 

Bifoga alltid följande bilagor när ni ansöker om utbetalning:

 1. Ifylld verifikatförteckning. Mall finns här
 2. Kopia på aktuella fakturor.
 3. Betalningsbevis som styrker att betalning av fakturorna har genomförts av ditt företag (kopia på aktuella fakturor och betalbevis som styrker att betalning av fakturorna har utförts av ditt företag bör laddas upp tillsammans för att underlätta kontrollerna för utbetalning).
 4. Tidrapport för eget arbete Mall finns här

 

För mer information om utbetalning se: Inför utbetalning av beviljat stöd

 

Region Västerbotten vill enligt GDPR informera om personuppgiftsbehandlingen för den som lämnar in en ansökan om stöd via www.minansokan.se. Vi vill även informera om att personuppgifter kan komma att behandlas i samband med Tillväxtverkets uppföljning och utvärdering av systemet Nyps. Länk till GDPR inom Region Västerbotten: