Innovationsbidrag – ett större stöd som hjälper till att utveckla nya produkter och tjänster

Innovationsbidraget är en möjlighet för små- och medelstora företag att få stöd för att utveckla en innovativ produkt eller tjänst som kommer bidra till att skapa hållbar tillväxt och arbetstillfällen i Västerbotten. Stöd på upp till 1 200 000 kr kan lämnas till utvecklingskostnader.

Stödet kan komma att medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Företag som uppfyller alla kraven i checklistan kan ansöka om stöd.

 

 1. Företaget tillhör kategorin små och medelstora företag (koncern inräknad)
 2. Företaget har sitt säte och ett arbetsställe i Västerbotten.
 3. Produkten/tjänsten som utvecklas har ännu inte nått marknaden.
 4. Produkten/tjänsten bedöms som innovativ.
 5. Satsningen bedöms leda till hållbar utveckling i Västerbotten.

 Kom ihåg att alla som uppfyller kraven kan söka, men att alla inte kommer att beviljas stöd. Läs mer om kriterier och möjligheter nedan.

Företagsstöd genom innovationsbidrag ges enbart till kostnader till utvecklingen innan produkten/tjänsten nått marknaden, till exempel:

 

 • Marknadsanalyser
 • Teknisk utvärdering, analyser, tester och validering
 • Prototypframtagning
 • Patentansökan, mönsterskydd, varumärkesskydd
 • Eget arbete*

* Kostnaderna i ansökan om stöd kan till hälften bestå lönekostnader, beräknad till högst 275kr/tim, och måste motsvaras av en faktiskt utbetald lön. Hälften av kostnaderna i ansökan måste dock var annat än lönekostnader.

Exempel:
Innovationen kräver konsultkostnader på 250 000kr och ni kommer att betala ut lön för 1 000 tim motsvarande 275 000kr (1 000 tim á 275kr/tim). Då eget arbete inte får uppgå till mer än hälften av kostnadsunderlaget kan ni endast ta upp 250 000kr som lön. Totala godkända kostnader blir då 500.000kr och det maximala stöd ni kan få blir 200.000kr (40% av 500.000kr).

 

Stöd ges normalt inte till:

 • Enbart patentkostnader
 • Enbart lönekostnader (högst 50% av kostnaderna)
 • Marknadsföring
 • Kostnader efter att produkten/tjänsten nått marknaden
 • Köp från närstående personer/företag

En individuell prövning av stödets storlek görs vid alla ansökningar. Grundprincipen är att ingen ska få mer stöd än vad som krävs för att investeringen ska bli av.

 • Innovationsbidraget kan lämnas med upp till 40% av godkända kostnader som kan uppgå till högst 3 000 000 kr.
 • Högsta stödbelopp är 1 200 000 kr per företag och innovation
 • Ansökan görs via e-tjänsten www.minansokan.se.
 • Logga in med BankID och välj: Företag - mina sidor.
 • Skriv in vilken kommun investeringen ska göras i och klicka på: Se erbjudanden och ansök.
 • Välj: Innovationsbidrag.
 • Fyll i de frågor som är relevanta för ansökan.
 • Bifoga de obligatoriska bilagorna.

 Obligatoriska bilagor:

 1. Aktuellt registreringsbevis.
 2. Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (Mall finns här).
 3. En kort beskrivning av vad som är innovativt i er produkt/tjänst, samt kontaktperson hos innovationsrådgivare (om ni använt en sådan)
 4. Affärsplan (om ni har upprättat en sådan)
 5. Resultatbudget för innevarande och de två kommande räkenskapsåren (Mall finns här)
 6. Senast fastställda årsredovisning (om ni har någon)
 7. Kopia av offerter rörande investeringen. Tänk på att köp från närstående inte godkänns (gäller både släktingar/vänner och anknutet/nära företag)!
 8. Lånelöfte eller motsvarande (har ni medfinansiering från tex bank, Almi, Norrlandsfonden eller Garantia behövs intyg för detta)

Vid ansökan om stöd på 500 000 kr eller mer måste du välja en av nedanstående kontrollanter. Du måste själv kontakta kontrollanten som tar betalt för denna tjänst av företaget. Kontrollantkostnaden kan ingå i ansökan.

 • Anders Färnstrand: 070-265 62 22, Skolg.11, 921 31 LYCKSELE (anders.faernstrand@gmail.com)
 • Toril Nyman: 0940-132 51, Volgsjöv 31, 912 23 VILHELMINA (toril@vinstor.se)
 • Håkan Ohlson: 070-603 53 45, V Kyrkogatan 11, 903 29 UMEÅ (haakanohlson0@gmail.com)
 • Ulrika Öhlund: 070-207 15 50, Box 65, 931 21 SKELLEFTEÅ (kontrollant@ohlunds.net)

Ansökan måste ha kommit in till Region Västerbotten innan investeringen har påbörjats eller beställts. Efter bekräftelse att ansökan har inkommit till Region Västerbotten kan investeringen påbörjas på egen risk i väntan på beslut.

Om stöd beviljas ska investeringen normalt genomföras inom 1 år.

Utbetalningsansökan görs i efterskott när kostnaderna har betalats. Stöd till lönekostnader betalas endast ut om de motsvaras av lika högt belopp i andra kostnader. 

Lathund för hur du gör utbetalningsansökan Länk finns här

Utbetalningsansökan görs via e-tjänsten (www.minansokan.se) av sökande, på samma sätt som när ansökan om stöd gjordes.

 

Bifoga alltid följande bilagor när ni ansöker om utbetalning:

 1. Ifylld verifikatförteckning. Mall finns här
 2. Kopia på aktuella fakturor.
 3. Betalningsbevis som styrker att betalning av fakturorna har genomförts av ditt företag (kopia på aktuella fakturor och betalbevis som styrker att betalning av fakturorna har utförts av ditt företag bör laddas upp tillsammans för att underlätta kontrollerna för utbetalning).

 

För mer information om utbetalning se: Inför utbetalning av beviljat stöd

 

Region Västerbotten vill enligt GDPR informera om personuppgiftsbehandlingen för den som lämnar in en ansökan om stöd via www.minansokan.se. Vi vill även informera om att personuppgifter kan komma att behandlas i samband med Tillväxtverkets uppföljning och utvärdering av systemet Nyps. Länk till GDPR inom Region Västerbotten: