Etik och bemötande

Etik och ett gott bemötande är grunden för att alla medborgare ska få vård på lika villkor. Målbilden är att öka personcentrering inom vården, vilket innebär att vård och behandling ska vara medskapande, ha helhetsperspektiv och vara individanpassad.

Personcentrering är ett etiskt förhållningssätt för personal som arbetar inom hälso- och sjukvården. På så vis stärks patientens perspektiv och ställning i vården.

I Region Västerbotten innebär etisk medvetenhet och gott bemötande att alltid göra gott för andra människor. Etik är grunden för ett genomtänkt förhållningssätt där respekt för patienter, närstående, medarbetare och studenter är i fokus.

Arbetsgruppen för vårdetik

Region Västerbotten har en arbetsgrupp för vårdetik. Gruppens uppgift är att vara en vårdetisk resurs och en stödstruktur för det nätverk av etikombud som finns i den patientnära hälso- och sjukvården. Arbetsgruppens uppdrag innebär att med utgångspunkt i nuvarande värdegrund Ständigt bättre - patienten alltid först ge medarbetare möjlighet till etisk reflektion och öka den etiska medvetenheten. En gemensam värdegrund är ett etiskt och moraliskt rättesnöre och en kompass för alla i hälso- och sjukvård.

Etikombud

Arbetsgruppen för vårdetik är ett stöd för etikombuden, som i sin tur uppmuntrar och stödjer etiska diskussioner både på arbetsplatser inom patientnära vård och inom andra verksamheter. Etikombuden bidrar också till att använda och sprida olika metoder som kan vara till hjälp i arbetet med etisk reflektion.

Doris Kjellgren Central patientsäkerhetssamordnare
E-post
doris.kjellgren@regionvasterbotten.se