Kompetensförsörjning

Varje läns ansvariga aktör för regional utveckling arbetar med kompetensförsörjningsarbete för sin region. Region Västerbotten har det ansvaret för Västerbotten. Uppdraget är att arbeta för att arbetslivets behov av kompetens och utbildningsutbudet i regionen ska stämma väl överens.

Kompetensförsörjning innebär att utbildningar och vägar till jobb ska matcha den kompetens som arbetsgivare behöver och efterfrågar. Det kräver dels kunskap om vilken kompetens som behövs på arbetsmarknaden, dels att forma utbudet av utbildningar och innehållet i dem så att de kan tillgodose med den kompetensen. Det är detta som regionalt kompetensförsörjningsarbete handlar om.

I arbetet är det viktigt att kommuner, arbetsliv och utbildningsanordnare samarbetar så att man tillsammans möter de behov som finns i regionen i stort. Den regionalt ansvariga aktören är den som ska hålla samman detta samarbete, liksom hålla dialog med statliga myndigheter inom området.
 
I regeringsuppdraget med regional kompetensförsörjning ingår att:

  • Sätta mål för hur regionen ska arbeta med kompetensförsörjning, utifrån regionala utvecklingsstrategier som regionens olika aktörer har tagit fram tillsammans.
  • Tillhandahålla analyser av regionens kompetensbehov i privat och offentlig sektor, och prognoser för hur situationen kan förändras på kort och lång sikt.
  • Föra dialog med arbetsgivare, utbildningsanordnare och kommuner om de behov som framgått av analysen, och ge förslag på insatser för att dessa behov ska kunna mötas. Det kan till exempel vara hur man kan arbeta för att fler ska välja att studera vidare.