UtU Utvecklingsbidraget Unga

Ansökningsperiod 2024

Stängd för ansökningar.

Bidragets syfte

Utvecklingsbidraget ska stimulera till variation, nytänkande och bredd för att öka eller utveckla ungas delaktighet och engagemang inom föreningsliv och ungas organisering.

Bidragets konstruktion och fördelning

Projektet ska drivas och ägas av en ungdomsorganisation eller ungdomsförening.

  • Bidraget kan inte sökas för ordinarie verksamhet.
  • Projektet ska vara alkohol- och drogfritt.

Regionala utvecklingsnämnden fastställer årligen den totala budgetramen för bidraget. Summan som går att söka fastställs av den regionala kulturverksamheten.

Vilka kan ansöka om bidrag?

UtU kan sökas av en ungdomsorganisation eller ungdomsförening verksam i Västerbottens län som vill genomföra en insats för att utveckla barn och ungas delaktighet och engagemang inom föreningsliv och organisering.

För distriktsorganisationerna förutsätts samordning av ansökningsförfarandet så inte olika verksamheter inom organisationen konkurrerar med varandra om utvecklingsbidraget.

Bidrag ges ej till en organisation som är under utredning av kronofogdemyndigheten eller andra rättsvårdande myndigheter.

Prioriterade områden

Utveckling av verksamhet, ledarskap, föreningsliv, arrangörskap med mera.

Vad kan organisationen ansöka om?

Kostnader för verksamhetsutveckling, fortbildning, ledarutbildningar och övriga insatser för att öka eller utveckla ungas delaktighet och engagemang inom föreningsliv och ungas organisering.

Exempel på budgetposter är lokalkostnader, resor, material, arvoden till utbildare med mera.

UtU Ungdom ges ej till

  • inköp av utrustning (t.ex. teknikutrustning)
  • biljettinträden till andra arrangemang

Bedömning

För att vara aktuell för bedömning behöver de generella kraven och särskilda villkoren vara uppfyllda. Prioritering sker därefter utifrån följande grunder (beskrivs i ansökan):

  • hur når ni nya medlemmar/deltagare (barn och unga)?
  • hur är barn och unga delaktiga?

Region Västerbotten ska som regional aktör

  • verka för en jämn fördelning av aktiviteter över hela länet
  • säkerställa att beviljade projekt/arrangemang bidrar till målskrivningarna i kulturplanen

Organisation som beviljats medel inom ramen för UtU under året prioriteras ej.

Ansökningarna handläggs inom Regional kulturverksamhet. Beslut om beviljade eller inte beviljade medel skickas till sökanden.

När betalas bidraget ut?

Bidraget betalas ut efter inkommen redovisning. Vid behov finns möjlighet till förskottsutbetalning.

Bidraget ska användas under det år som ansökan avser. I dialog med Region Västerbotten kan bidraget användas efter bidragsåret.

Observera. Inga utbetalningar görs under perioden 1 juli till 7 augusti.

Ansökan

Stängd för ansökningar

Redovisning

Ifylld redovisningsblankett ska lämnas till Region Västerbotten senast tre månader efter genomfört projekt.

Regional kultur
E-post
kultur@regionvasterbotten.se