Säkerhet och beredskap

För samordning och beredning av strategiska säkerhets- och beredskapsfrågor har regionen inrättat 13 säkerhetsområden.

Målsättning för regionens säkerhets- och beredskapsarbete är att:

 • Regionen ska ha en effektiv och tydlig organisation för säkerhet och beredskap så att en trygg och säker miljö för patienter, anställda, förtroendevalda och allmänhet skapas.
 • Regionen ska vara garant för att hälso- och sjukvården, tandvården och insatserna för personer med funktionsnedsättning fungerar oavsett yttre omständigheter samt skydda, förhindra och förebygga skador på egendom och verksamhet.
 • Regionen ska vara förberett på att hantera oförutsedda händelser.
 • Regionen ska planera sin hälso- och sjukvård så att en katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls.

Allmän säkerhet

Det allmänna säkerhetsarbetet i Region Västerbotten, syftar till att skapa trygghet och säkerhet för människor, verksamhet och egendom.

Arbetet bedrivs systematiskt inom följande delområden:

 • Personsäkerhet - skydd mot hot/våld/överfall
 • Egendomsskydd - tillträdesskydd/låsning
 • Verksamhetsskydd - brottsförebyggande åtgärder.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbetet inom regionen ska vara hälsofrämjande och syfta till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, bedrivas systematiskt och därigenom verka för att uppnå en god arbetsmiljö.

Brandskydd

Säkerhetsområdet brandskydd innefattar skydd mot brand, explosioner samt hantering av brandfarlig vara.

Brandskyddsverksamheten ska genom förebyggande insatser förhindra att brand eller explosion inträffar och begränsa skador om så trots allt skulle ske.

Driftsäkerhet

För att uppnå Socialstyrelsens och Myndighetens för samhällsskydd och beredskaps (MSB) krav på säker sjukvård ska regionen vid planering uppmärksamma frågor av betydelse för hälso- och sjukvårdens tekniska kapacitet och uthållighet såväl i fred som vid förhöjd beredskap.

Regionen ska särskilt beakta frågor som:

 • drift- och kontinuitetssäkerhet i försörjningssystem
 • reservanordningar för viktiga tekniska försörjningsfunktioner
 • byggnaders och lokalers robusthet
 • olika anläggningars placering
 • personalförsörjning.

Information

Information som ges från eller inom regionen ska vara öppen, korrekt och begriplig. Den ska vara politiskt neutral och ges så tidigt som möjligt. Information som ges ska vara tillgänglig för personer med särskilda behov.

Informationssäkerhet

Regionen eftersträvar ett balanserat skydd efter analys av hot och risker.

Syftet med informationssäkerhetsarbetet är att:

 • skapa förutsättningar för god tillgänglighet till riktig och spårbar information
 • skydda information mot obehörig åtkomst
 • uppnå en säker hantering och bearbetning av all information.

Region Västerbottens informationssäkerhetsarbete ska präglas av att ”Rätt användare arbetar med rätt information på rätt plats med stöd av rätt utrustning”.

Katastrof- och beredskapsplanering

Regionen ska planera sin hälso- och sjukvård så att en katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls. Beredskapen ska baseras på planering, utbildning och övning samt uppföljning och utvärdering av inträffade händelser och övningar.
 
Regionen ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer genom att analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i regionen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.

Medicinsk säkerhet

Inom regionen används många medicintekniska produkter som omfattar allt från komplexa medicintekniska system och utrustningar till engångsartiklar. De kan, om de inte används och hanteras på rätt sätt, utgöra en fara för patienter och personal.

Med medicinteknisk säkerhet menas att patienter, personal och miljö ska skyddas mot skador, eller risk för skador, till följd av brister i konstruktion, tillverkning, funktion, användning och underhåll.

Strålskydd

Strålskydd ansvarar för att minimera risker för patienter, personal och allmänhet vid användandet av joniserande strålning.

Telekommunikation

Den ordinarie teletekniska plattformen möjliggör internkommunikation mellan alla regionens verksamheter och ska vara så konstruerad att en tillgänglighet på 99,99 % kan levereras till regionens verksamheter. Detta möjliggörs via en stabil teleteknisk plattform samt reservlösningar på alla verksamheter.

Sjukhusen har ett reservsystem för telefoni, verksamheter utanför sjukhusbyggnaderna har minst ett direktabonnemang och minst en mobiltelefon. Dessa reservsystem ska användas vid driftstörningar på ordinarie teletekniska plattform. Sjukhusen har egna telefonistgrupper som samverkar dygnet runt. Norrlands universitetssjukhus står för nattbemanningen och fungerar även som en larmcentral.

Vårdhygien och smittskydd

Vårdhygien ansvarar för att förebygga uppkomst av vårdrelaterad infektion samt att förebygga smittspridning. Smittskyddsenheten svarar för att adekvata smittskyddsåtgärder vidtas så att smittsamma sjukdomars utbredning bland befolkningen i länet minimeras. Mer information finns på enheternas egna sidor.

Vårdhygien i Västerbotten

Smittskyddsenheten 

Regionens miljöarbete

Regionen har ett stort miljöansvar. Regionen ska verka för en långsiktigt hållbar utveckling genom att minimera den egna verksamhetens skadliga inverkningar på människors hälsa och miljön samt hushålla med naturresurser. För att kunna ställa in rätt kompassriktning när det gäller att minimera vår verksamhets miljöpåverkan har miljöledningssystem införts.

Regionens miljöarbete

Patientsäkerhet

I Region Västerbotten driver vi ett aktivt systematiskt arbete för att förhindra att våra patienter drabbas av skador som går att undvika vid vård och behandling. Det är alla medarbetares ansvar att bidra till en säker vård.

Patientsäkerhet i Region Västerbotten