Arkinera - Digital arkitektur

IT-arkitektur handlar om att skapa ordning och reda bland begrepp, tekniska komponenter och kapsla in komplexa delar av IT-miljön så att man endast behöver bry sig om ett gränssnitt och inte hur den interna funktionaliteten är utformad när man t e x skapar en e-tjänst.

En bra arkitektur underlättar framtagandet av nya digitala tjänster och bidrar på så sätt till ett kostnadseffektivt IT-stöd både när stödet tas fram och under tiden driften pågår. Idag finns stora brister i kommunernas samlade IT-arkitekturer. IT-miljöerna är idag starkt framgmenterade. Det förekommer, även inom en enskild organisation, mängder med varianter på tekniska lösningar för samma sak, synonymer och homonymer bland data mm. Detta medför att det är svårt och kostsamt att skapa e-tjänster som är mer avancerade än dagens, t e x genom att låta e-tjänsten omfatta flera olika verksamheter/system/datamängder.

En annan effekt är att marknaden påverkas. En mer enhetlig IT-arkitektur skulle göra det enklare och mer kostnadseffektivt för systemleverantör att skapa lösningar som med ett minimum av anpassningar kan användas av flera olika aktörer. EU har identifierat bristen på arkitektur som varandes ett stort hinder för den inre digitala marknaden och därför tagit fram en referensarkitektur för att rensa den offentliga sektorns IT-miljöer och på så vis underlätta framväxten av en gemensam marknad inom EU för IKT-området.

Det som saknas på vägen mot en gemensam digital marknad är det sista steget, dvs att få EIRA-arkitekturen att via den nationella arkitekturen påverka den regionala/kommunala arkitekturen. Det är först då nytta i form av fler, mer avancerade e-tjänster, fler systemleverantörer på marknaden med tillhörande konkurrens uppstår. Arkitekturarbetet i detta projekt lägger m a o grunden för nästa steg i e-tjänsteutvecklingen och annan digitalisering av samhället.

Det övergripande målet för projektet var att göra det enklare för kommunerna att ta fram nya e-tjänster och öka antalet mer komplicerade och gränsöverskridande e-tjänster genom att skapa arkitektur som b l a kapslar in komplexitet och som skapar tydliga gränssnitt mellan system och mellan databaser.

Detta bidrar till att höja tillgången till service mot medborgarna och reducerade kompexiteten bidrar till att minimera kostnader för e-tjänsteutvecklingen. Grunden för allt detta är att man har kontroll över verksamhetsprocesser, system och hur dessa hänger ihop med varandra och de mål som kommunen prioriterar.

Projektet har finansierats av Region Västerbotten och Europeiska regional utvecklingsfonden.

Arkinera slutrapport

Arkinera (Sorkinera)

Film som introducerar till IT-arkitektur

Sorsele kommuns erfarenheter och arbete med arkitekturramverk under 2022

Mötesplats Digitala Västerbotten 2022 - Dag 1 - #4 Arkitekturarbete - inte bara för den stora kommunen.

 

                                          

 

 

Thomas Kvist Projektledare
E-post
thomas.kvist@regionvasterbotten.se
Mobil
070-3497631