Personcentrerade vårdförlopp

Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat en överenskommelse om att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom olika sjukdomsområden i syfte att skapa en jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap.

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp godkänns av styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKS) och publiceras på Nationellt kliniskt kunskapsstöd. 

Bakgrund och överenskommelse

Som en del i regionernas nationella system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården ingår att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Arbetet stödjs av en överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och regioner. Syftet med vårdförloppen är att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården. Syftet är också att patienter ska uppleva en mer välorganiserad och helhetsorienterad process utan onödig väntetid i samband med utredning och behandling. Vårdförloppen ska kunna omfatta en större del av vårdkedjan, inklusive tidig upptäckt, utredning, behandling, uppföljning och rehabilitering.

Process vårdförlopp

Arbetet med att implementera vårdförloppen i Region Västerbotten leds av berört lokalt programområde (LPO) som efter en initial bedömning tillsätts en ändamålsenlig lokal arbetsgrupp (LAG) för arbetet.

Godkända vårdförlopp

Här samlas de vårdförlopp som är godkända i Region Västerbotten.

 

Vårdförlopp generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete hittar du under kunskapsstöd för rehabilitering på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Rehabilitering

Stödmaterial

Nationellt stödmaterial om vårdförlopp generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete (SKR)

Stödmaterial