Fullmäktigeberedningar

Under regionfullmäktige finns tre beredningar.

Beredning för kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning för denna beredning avgränsas att gälla privat och offentlig sektor inom Västerbottens län. Syftet med beredningen är att omvärldsbevaka, informera och ge kunskap. 

Beredningens uppdrag är att beskriva kompetensförsörjningen, både för Västerbottens län och den egna organisationen Region Västerbotten. För att genomföra uppdraget behöver beredningen beställa lägesrapporter från Region Västerbottens styrelse och nämnder, med utgångspunkt i styrelsens och nämndernas arbete inom området kompetensförsörjning. Beredningen ska särskilt i sitt arbete beakta och väga in effekter av jämställdhet, jämlikhet och diskriminering.

Presidium

Ordförande
Håkan Nilsson (S)
Hakan.K.Nilsson@regionvasterbotten.se

1:e vice ordförnade
Maria Kristoffersson (C)
Maria.Kristoffersson@regionvasterbotten.se

2:e vice ordförande
Lilian Nilsson (V)
Lilian.Nilsson@regionvasterbotten.se

Uppdragsbeskrivning beredningen för kompetensförsörjning

Demokratiberedningen

Demokratiberedningen ska verka för att medborgarna ska känna förtroende för den representativa demokratin och de politiska församlingarna, dess förvaltningar och tjänstepersoner. Det innebär att regionens medborgare ska beredas goda förutsättningar till dialog med den politiska organisationen och dess förtroendevalda för att kunna bidra till och påverka det regionala beslutsfattandet och genomförandet av fattade beslut.

Beredningen har i uppgift att arbeta med uppdrag som fastställts i regionplanen. I syfte att underlätta den demokratiska processen ska beredningen:

  • Bidra till ökad kunskap om medborgarnas behov av åtgärder och insatser.
  • Verka för att utveckla relationen mellan medborgare och deras förtroendevalda.
  • Verka för att utveckla relationen mellan medborgare och det offentligas institutioner och företrädare.

Beredningen ska särskilt i sitt arbete beakta och väga in effekter av jämställdhet, jämlikhet och diskriminering

Presidium

Ordförande
Daniel Johansson (V)
Daniel.E.Johansson@regionvasterbotten.se

1:e vice ordförande
Anna-Karin Nilsson (M)
AnnaKarin.Nilsson@regionvasterbotten.se 

2:e vice ordförande
Magnus Eriksson (S)
Magnus.Eriksson@regionvasterbotten.se

Uppdragsbeskrivning demokratiberedningen

Beredning för samverkan och regional utveckling

Grunden för samverkan mellan regionen och kommunerna är lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar. Av lagen framgår att en region har särskilt ansvar för regionalt utvecklingsarbete samt att den ska samverka med kommunerna och med andra parter. Av lagtexten framgår att regionen ska samverka med kommunerna och att regionen ska främja regional utveckling. Lagen reglerar inte hur den samverkan som regionen är skyldig att ha med kommunerna ska organiseras eller vad den ska omfatta mer konkret.
Med grund i denna lagstiftning utser fullmäktigeberedning för samverkan och regional utveckling för att verka för samverkan mellan Region Västerbotten och kommunerna i Västerbottens län i frågor av gemensamt intresse inom regional utveckling.

Beredningen har i uppdrag att omhänderta relevanta primärkommunala perspektiv inom området för regional utveckling. Beredningen har även möjlighet att redovisa övriga behov inom ramen för samverkan inom regional utveckling.

Presidium

Ordförande
Hans Lindberg (S)
Hans.Lindberg@regionvasterbotten.se

Vice ordförande
Anders Ågren (M)
Anders.Agren@regionvasterbotten.se 

 

Uppdragsbeskrivning beredning för samverkan och regional utveckling