Verksamhetsmedel

De verksamheter som beviljas verksamhetsmedel ska tillsammans bidra till ett kulturutbud med bredd och spets, som både är geografiskt spritt i länet och representerar olika konst- och kulturområden. Till medlen kopplas villkor som är gemensamma för alla mottagare, samt specifika uppdrag/överenskommelser/direktiv för respektive mottagares verksamhet. Verksamhetsmedel beviljas inte retroaktivt.

Stöden söks och redovisas varje år

Verksamhetsmedel söks, redovisas och omprövas årligen. Förfarandet varierar beroende på om verksamheten ingår i kultursamverkansmodellen eller ej.

Verksamheter i kultursamverkansmodellen

Ansökan görs via blanketten Ansökningsblankett 2025 – verksamheter inom ksm. Redovisning sker via Kulturdatabasen. Särskild information gällande redovisningsförfarandet har skickats ut via e-post till kontaktpersoner på respektive organisation.  

Följande handlingar ska biläggas i mailet: 

 • Verksamhetsplan 2025 
 • Preliminär budget 2025 
 • Ansökan om verksamhetsmedel 2025 

Region Västerbotten hämtar följande filer genom kulturdatabasen.  

 • Årsredovisning 2023  
 • Förvaltningsberättelse 2023  
 • Resultat och balansräkning 2023  
 • Revisionsberättelse 2023 

Övriga verksamheter

Verksamheter som inte ingår i kultursamverkansmodellen och därmed inte redovisar i kulturdatabasen ska skicka in följande handlingar: 

 • Årsredovisning 2023 
 • Förvaltningsberättelse  2023 
 • Resultat och balansräkning 2023 
 • Revisionsberättelse 2023 
 • Verksamhetsplan 2025  
 • Preliminär budget 2025  
 • Ansökan om verksamhetsmedel 2025 

Ansökan om verksamhetsmedel

Ansökan och samtliga underlag skickas till regionen@regionvasterbotten.se , ange i ämnesraden ”Ansökan om verksamhetsmedel 2025, Verksamhetens namn – RUN 94-2024”.  

Sista datum

Ansökan inkl. bilagor ska vara Region Västerbotten till handa senast 31 maj 2024. 

Frågor och kontakt

Vid frågor kontakta kultur@regionvasterbotten.se . Ange i ämnesraden ”Frågor gällande verksamhetsmedel 2025, verksamhetens namn”. 

Beredning

Kulturberedningen lämnar inspel till regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott. Arbetsutskottet bereder förslag till budget som regionala utvecklingsnämnden fastställer. Budgeten fastställs inom tilldelad budgetram.  

 • Besked om regionala anslag meddelas stödberättigade organisationer i december 2024. 
 • Den statliga anslagsfördelningen meddelas till stödberättigade organisationer i början av 2025. 

Gemensamma villkor för stöd

Utgångspunkt för Region Västerbottens anslagsfördelning är de nationella kulturpolitiska målen och Region Västerbottens kulturplan 2024-2027. Verksamheterna ska bidra till att alla invånare har tillgång till ett regionalt kulturutbud av hög kvalitet och erbjuds likvärdiga möjligheter att skapa och utöva kultur, samt har likvärdiga förutsättningar att påverka, delta och medverka i samhällslivet.   

Organisationer som får medel från regionen ska i sin verksamhet respektera demokratiska idéer, inklusive principen om jämställdhet och förbud mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  

Stödmottagaren ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande svensk författning. Medel från Regionen förutsätter att organisationen accepterar att regionen har rätt att ta del av räkenskaper och andra uppgifter som krävs för att ha kontroll av bidragsgrundande uppgifter och att bidrag används för avsett ändamål.   Region Västerbotten kan endast vara delfinansiär. Verksamhetsstöd beviljas därför endast till verksamheter som även får stöd av annan finansiär. Verksamhetsstöd beviljas inte retroaktivt. 

Nya verksamheter

Region Västerbottens verksamhetsmedlen syftar till att upprätthålla en långsiktig och stabil kulturell infrastruktur och ge möjlighet för de aktörer som ingår i denna att utvecklas. Det innebär att Region Västerbotten över tid prioriterat just detta vid beslut om verksamhetsmedel. Med anledning av det är merparten av budgeten för regional kulturverksamhet intecknad hos aktörer med befintliga regionala uppdrag. Utrymmet för att ta in nya verksamheter är därmed begränsat.

Är ni en ny verksamhet som vill ansöka om verksamhetsmedel ska det ha föregåtts av en formaliserad och återkommande dialog gällande verksamhetens intresse och kapacitet att vara en aktör med ett regionalt uppdrag.  

Richard Ström Kulturstrateg
E-post
richard.strom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-6575773
Bild på Richard Ström