2012

Här kan du ladda ned revisionsrapporter. Revisionskontoret sammanställer ett missiv och ett rapportsammandrag för varje rapport. Missiv och sammandrag finns att hämta under respektive rubrik nedan.

Nr 37/2012 Översikt över iakttagelser år 2012

Nr 36/2012 Granskning av regionsstyrelsens och nämnders ekonomiska månadsuppföljning

Nr 35/2012 Granskning av hur regionsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i årsrapporten 2012

Nr 34/2012 Granskning av bokslut per den 31 december 2012

Nr 33/2012 Granskning av regionens internkontrollarbete år 2012

Nr 32/2012 Granskning av regionsstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens uppföljning av sin interna kontroll

Nr 31/2012 Granskning av hälso- och sjukvårdsnämnden

Nr 30/2012 Granskning av stiftelser och fonder 2012

Nr 29/2012 Granskning år 2012 av kostnämnden

Nr 28/2012 Granskning av folkhögskolestyrelserna i Vindeln och Storuman

Nr 27/2012 Granskning av nämnden för funktionshinder och habilitering

Nr 26/2012 Sammanställning över revisionsberättelser åren 2003-2011

Nr 25/2012 Granskning av regionens hantering av personuppgifter

Nr 24/2012 Granskning av regionens hantering av allmänna handlingar

Nr 23/2012 Granskning av nämnderna för folkhälsa och primärvård

Nr 22/2012 Granskning av patientnämnden år 2012

Nr 21/2012 Granskning av sjukresor

Nr 20/2012 Granskning av vårdgivarens informationssäkerhet

Nr 19/2012 Granskning av museistiftelserna år 2012

Nr 18/2012 Granskning av regionsstyrelsens uppsikt år 2012 - En samlad bedömning

Nr 17/2012 Granskning av regionsstyrelsens uppsiktplikt över Regionförbundet i Västerbottens län

Nr 16/2012 Granskning av regionens hantering av remisser

Nr 15/2012 Granskning av regionens avvikelsehantering i Avans

Nr 14/2012 Granskning av regionsstyrelsens skriftliga rutiner för sin uppsiktsplikt

Nr 13/2012 Granskning av hälso- och sjukvårdsnämndens styrning av projekt balans

Nr 12/2012 Granskning av regionens upphandlingar inom fastighetsområdet

Nr 11/2012 Uppföljande granskning av regionens upphandlingsverksamhet

Nr 10/2012 Granskning av regionens rutiner för beredning av ärenden

Nr 09/2012 Granskning av ersättningar för förlorad arbetsinkomst till förtroendevalda

Nr 08/2012 Granskning av hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomistyrning

Nr 07/2012 Granskning av regionens leverantörsregister

Nr 06/2012 Granskning av regionens kontroll av bisysslor

Nr 05/2012 Uppföljande granskning av resefakturor

Nr 03-04/2012 Granskning av delårsbokslut år 2012

Nr 02/2012 Granskning av regionens lönekontroller

Nr 01/2012 Revisorernas granskningsplan år 2012