Hållbarhetschecken

Ställer era kunder eller andra intressenter hållbarhetskrav som ni inte riktigt vet hur ni ska möta? Vill ni utbilda er och lära er mer om hur hållbarhet kan bli en konkurrensfördel? Vill ni veta hur er verksamhet kan minska ert klimatavtryck? Genom Hållbarhetschecken kan ert företag ta in extern kompetens för komma framåt med företagets hållbarhetsarbete.

Företag som uppfyller alla kraven i checklistan kan ansöka om stöd.

 

 1. Företaget tillhör kategorin små och medelstora företag (koncern inräknad)
 2. Företaget bedriver verksamhet i Västerbotten.
 3. Företaget har minst en heltidsanställd
 4. Satsningen bidrar till hållbar tillväxt i Västerbotten

 Kom ihåg att alla som uppfyller kraven kan söka, men att alla inte kommer att beviljas stöd. Läs mer om kriterier och möjligheter nedan.

Företagsstöd genom Hållbarhetschecken kan lämnas till konsultkostnader avseende hållbarhetsutveckling i det egna företaget som inte bedöms ingå i ordinarie verksamhet. Konsulten som används ska ha dokumenterade kunskaper och erfarenheter för den insats som ska genomföras.

Här finns exempel på konsulter inom området (länk). 

  

Exempel på kostnader:

 

 • Utveckla och stärka hållbarhetsarbetet till exempel genom konsultstöd avseende jämställdhet, mångfald, energi, transporter, inköp.
 • Undersöka förutsättningarna för att gå från en linjär till en cirkulär affärsmodell.
 • Ta fram ett nuläge och besluta om mål för:
 • jämställdhet på arbetsplatsen
 • utfasning av farliga ämnen/kemikalier
 • utfasning av fossila ämnen (olja, kol och naturgas) och sikta mot förnybar energi/transporter.
 • rekryteringsprocessen som innefattar ett inkluderings- och jämställdhetsperspektiv.
 • Energikartläggning

  

Stöd ges normalt inte till:

 

 • Företag som är verksamma inom jordbruk och/eller fiske 
 • Företag som tydligt ej har behov av stöd för att genomföra insatsen

Stödet kan lämnas med upp till 75% av godkända kostnader, med max 150.000kr i stöd (200.000kr i godkända kostnader).

 

Stödet är ett så kallat försumbart stöd.

 • Ansökan görs via e-tjänsten www.minansokan.se.
 • Logga in med BankID och välj: Företag - mina sidor.
 • Skriv in vilken kommun investeringen ska göras i och klicka på: Se erbjudanden och ansök.
 • Välj: Hållbarhetschecken.
 • Fyll i de frågor som är relevanta för ansökan.
 • Bifoga de obligatoriska bilagorna.

 

Obligatoriska bilagor:

 1. Aktuellt registreringsbevis.
 2. Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (Mall finns här).
 3. Kopia av offerter (Konsulten som används ska ha dokumenterade kunskaper och erfarenheter för den insats som ska genomföras)

Ansökan måste ha kommit in till Region Västerbotten innan investeringen har påbörjats eller beställts. Efter bekräftelse att ansökan har inkommit till Region Västerbotten kan investeringen påbörjas på egen risk i väntan på beslut.

Om stöd beviljas ska investeringen normalt genomföras inom 1 år.

Utbetalningsansökan görs i efterskott när kostnaderna har betalats.

Lathund för hur du gör utbetalningsansökan Länk finns här

Utbetalningsansökan görs via e-tjänsten (www.minansokan.se) av sökande, på samma sätt som när ansökan om stöd gjordes.

 

Bifoga alltid följande bilagor när ni ansöker om utbetalning:

 1. Ifylld verifikatförteckning. Mall finns här
 2. Kopia på aktuella fakturor.
 3. Betalningsbevis som styrker att betalning av fakturorna har genomförts av ditt företag (kopia på aktuella fakturor och betalbevis som styrker att betalning av fakturorna har utförts av ditt företag bör laddas upp tillsammans för att underlätta kontrollerna för utbetalning).

 

För mer information om utbetalning se: Inför utbetalning av beviljat stöd

Region Västerbotten vill enligt GDPR informera om personuppgiftsbehandlingen för den som lämnar in en ansökan om stöd via www.minansokan.se. Vi vill även informera om att personuppgifter kan komma att behandlas i samband med Tillväxtverkets uppföljning och utvärdering av systemet Nyps. Länk till GDPR inom Region Västerbotten: