NYHETER 2021-10-13

Preliminära resultat från utvärdering av "DigiFysiska vårdkontakter på SÄBO"

Preliminära resultat från utvärderingen av projektet "DigiFysiska vårdkontakter på SÄBO" visar att projektet bidragit med en ökad tillgänglighet, kontinuitet och delaktighet. Detta har sammantaget lett till en upplevelse av ökad trygghet och förtroende för vården bland deltagarna.

I projektet har personer på särskilda boenden i Malå och Saxnäs fått träffa sin läkare på distans, med hjälp av en surfplatta och med annan vårdpersonal fysiskt på plats. Brukaren har på så vis fått träffa samma läkare varje gång, något som inte tidigare var möjligt.

Preliminära resultat från utvärderingen

GMC har haft som roll att utvärdera huruvida projektet har lett till en bättre vård. Preliminära resultat från utvärderingen visar att projektet har bidragit till:

  • Ökad tillgänglighet till samma läkare, som lett till att man träffar vårdtagare och anhöriga oftare.
  • En bättre kontinuitet och följsamhet för vårdtagare, och att man kunnat undvika onödiga besök i primärvården. Det finns dock situationer som ej lämpar sig för ett digitalt vårdmöte, som bland annat vid speciella undersökningar – då krävs ett fysiskt möte.
  • Personalen har fått bättre arbetsmiljö, varit mer delaktiga i vården av dem boende och stärkt sin kompetens.

Sammantaget har detta lett till en upplevelse av ökad trygghet och förtroende för vården bland deltagarna.

Så har utvärderingen genomförts

Anette Edin-Liljegren, PhD, adjungerad lektor, institutionen för Omvårdnad, Umeå universitet, forskningsstrateg, Glesbygdsmedicinskt Centrum, FoU-staben, Region Västerbotten samt Håkan Cavenius, forskare på RISE med fokus på samhällsekonomiska effekter av digitalisering har utvärderat vårdnära aspekter genom enkäter till de boende och personal, innan projektstart och efter 6 månader.

Intervjuer, individuella och fokusgrupper har genomförts med boende, anhöriga och personal. Andra aspekter har identifierats genom workshops med deltagare från: KRY, Saxnäs omsorg, Malå kommun, Region Västerbotten och RISE.

Om projektet

Projektet har som mål att öka kvaliteten i vården samt trygghet och patientsäkerhet för äldre som bor på särskilda boenden, och deras anhöriga. Personer som bor på SÄBO är en grupp som behöver kontinuerlig hjälp och stöd för att klara sin vardag. De är oftast äldre och multisjuka med stora fysiska, eller kognitiva, svårigheter att klara eget boende. För dessa personer är kontinuerliga läkarkontakter en viktig del av behandlingen, men för många glesbygdskommuner saknas denna möjlighet.

Projektet är ett samarbete mellan RISE, Region Västerbotten och KRY.

Läs mer om projektet

Tillbaka till nyhetslistan