NYHETER 2021-09-14

Hög kvalitet på regionvård

Årets regionvårdsrapport beskriver regionvården vid Norrlands universitetssjukhus. I rapporten redovisas kvaliteten av regionvården i en nationell jämförelse vid de kliniker som har störst omfattning av regionvård. – Med ett gott samarbete inom den norra regionen har vi även under denna period kunnat ge vård av hög kvalitet, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa.

Kirurg
Regionvården är en del av en vårdkedja där varje länk bidrar till resultatet för patienten. Foto: Jan Alfredsson

Verksamheten vid Norrlands universitetssjukhus har i likhet med all vårdverksamhet och samhället i stort påverkats av pandemin under 2020. Vård fick snabbt ställas om för att kunna hantera de svårast sjuka i covid-19 och även inom andra områden där vård och behandling inte kan vänta.

– Många av de patienter som är aktuella för regionvård tillhör den grupp som är och har varit högt prioriterade även under detta år, säger Brita Winsa.

Regionvården är en del av en vårdkedja där varje länk bidrar till resultatet för patienten. Det innebär att kvaliteten i regionvården inte bara uttrycker hur den i sig fungerar, utan även visar på kvaliteten i vården både före och efter denna.

Barn- och ungdomscentrum Västerbotten

Barn- och ungdomscentrum Västerbotten har regionsvårdsansvar för barn med cancersjukdomar, akut sjuka och intensivvårdskrävande nyfödda barn samt akut jourtransportverksamhet dygnet runt av nyfödda. Både barncancervården och den neonatala intensivvården vid Norrlands universitetssjukhus har mycket goda resultat som ligger på högsta internationella nivå.

Bild- och funktionsmedicin Västerbotten

En stor del av regionvården från Bild- och funktionsmedicin Västerbotten utgörs av diagnostik, behandling och uppföljning av cancerpatienter. De medverkar i ett stort antal multidisciplinära konferenser, där olika behandlingsalternativ diskuteras. Interventionell radiologi är ytterligare ett område patienter från hela norra regionen utreds och behandlas. Ett exempel på detta är trombektomier, ett ingrepp där en blodpropp tas ut med hjälp av tunna verktyg som förs in via blodkärlen vid stroke.

Cancercentrum

Vid cancercentrum har strålbehandlingstiden för en grupp prostatacancerpatienter fortsatt att minska, vilket är till fördel inte minst för regionens patienter. Detta är möjligt genom att man kan ge högre dos per behandlingstillfälle utan att risken för bieffekter ökar.                 

Centrum för obstetrik och gynekologi

Vid Centrum för obstetrik och gynekologi bedrivs regionvård både vid den gynekologiska och obstetriska enheten. Gynekologisk tumörkirurgi dominerar vid den gynekologiska enheten där certifierade gynekologiska tumörkirurger arbetar. Gynekologisk tumörkirurgi är centraliserad till Norrlands universitetssjukhus enligt nationella vårdprogram och riktlinjer från Regionalt Cancercentrum Norr.

Hand- och plastikkirurgiska kliniken

Hand- och plastikkirurgiska kliniken har ett nationellt högspecialiserat vårduppdrag för behandling av patienter med skador på plexus brachialis. Utfallet är mycket gott med mer än 90 procent nöjda patienter. Verksamheten kännetecknas av ett stort engagemang vid utlokaliserade mottagningar i Örebro, Göteborg och Malmö och vid lokala rehabiliteringsenheter. Inom norra regionen har den telemedicinska uppföljningen inom området ökat.

Hjärtcentrum

Hjärtcentrum vid Norrlands universitetssjukhus bedriver hjärt- och lungkirurgi, avancerad diagnostik av hjärtats och kärlens funktion, ECMO, en modifierad hjärtlungmaskin som syresätter blodet utanför kroppen samt invasiv arytmibehandling för invånarna i de fyra nordligaste länen.

Trots pandemin har Hjärtcentrum producerat hjärtkirurgi med i stort sett samma omfattning som föregående år, med endast tolv färre operationer på helårsbasis jämfört med planen. Tillgängligheten har också varit god, med mer än 90 procent opererade inom 90 dagar.

Kirurgcentrum

Den regionvård som Kirurgcentrum utför är främst canceroperationer och avancerad kärlkirurgi. På cancersidan har väntetiden för den kirurgiska vården förbättrats avsevärt jämfört med den senaste regionvårdrapporten. Genom att prioritera denna typ av kirurgi så klaras i princip tiderna inom standardiserat vårdförlopp, från beslut till operation.

Laboratoriemedicin

Laboratoriemedicins satsning GMS, Genomic Medicine Sweden, ger en ökad möjlighet till skräddarsydd behandling efter detaljerad diagnostisering av patientens cancergener, så kallad molekylär patologi. Antal patientbesök från regionen som utretts via genetiska mottagningen 2020 är 20 procent fler än under 2019. Införandet av digitala mottagningsbesök har också underlättat för regionpatienterna att få en jämlik vård.

Neuro-huvud-halscentrum

Regionvården vid Neuro-huvud-halscentrum omfattar neurokirurgi vid skalltrauma, hjärnblödningar, tumörer, hydrocefalus, samt implantation av elektroder vid Parkinsons sjukdom, vissa psykiatriska tillstånd, epilepsi och smärta. Behandling ges också av MS, epilepsi, Parkinsons sjukdom samt rehabilitering av förvärvad ryggmärgsskada.

Under 2020 utfördes 29 cochleaimplantationer på vuxna patienter, huvudsakligen från Norrbotten och Västerbotten, vilket ger gravt hörselskadade och döva personer möjlighet att uppfatta talljud..

Rörelseorganens centrum

I Rörelseorganens centrum bidrar ryggkirurgin med den allra största regionverksamheten inom ortopedin och utgörs till stor del av det akuta inflödet av ryggtraumapatienter från hela den norra regionen. I Umeå finns kompetent ryggortoped alltid i tjänst för både förfrågningar och akuta operativa åtgärder av ryggpatienter.

Ögonkliniken

Ögonkliniken vid Norrlands universitetssjukhus bedriver regionvård inom många områden. Den stora volymen är inom området glaskropps- och näthinnekirurgi, allmänt kallat det bakre segmentet. Knappt hälften av dessa är akuta operationer efter trauma, gråstarrkirurgikomplikationer, svåra infektioner och primära näthinneavlossningar.

Under 2020 genomfördes över 1 100 bakre segmentoperationer, vilket var mer än någonsin tidigare och anmärkningsvärt resultat med tanke på den pandemi som drabbade sjukvården 2020.

God vård

Rapporten redogör också för hur Region Västerbotten arbetar för att uppnå målen i God vård. God vård är ett begrepp som Socialstyrelsen tagit fram och som visar vilka mål och kriterier som ska vara vägledande när hälso- och sjukvårdens processer, resultat och kostnader följs upp. God vård är hälso- och sjukvård som är kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, individanpassad effektiv, jämlik och tillgänglig.

Fakta: Rapporten är den nionde i ordningen, men på grund av pandemin kom ingen rapport 2019, så denna rapport speglar både 2019 och 2020. Uppgifter om patientvolymer och kostnader för regionvården presenteras på en övergripande nivå.

Regionvårdsrapporten i sin helhet går att ladda ner och läsa, i denna artikel beskrivs kort regionvården vid de berörda enheterna.

 

Tillbaka till nyhetslistan