NYHETER 2022-04-29

Kompetensstegar ska utveckla medarbetare

Genom att införa kompetensstegar vill regionen tydliggöra hur medarbetare kan utvecklas i sitt yrke samt stimulera till kompetensutveckling. – Syftet är också att på längre sikt förbättra kompetensförsörjningen, en av hälso- och sjukvårdens största utmaningar, säger Kristina Odström, processledare för införandet av kompetensstegar i Region Västerbotten.

Kompetensstegarna är en av åtgärderna som ska bidra till att regionen uppnår målbild 2030, att vara en attraktiv arbetsgivare som attraherar, motiverar och behåller medarbetare. Foto: Klas Sjöberg

Genom att införa kompetensstegar vill regionen tydliggöra hur medarbetare kan utvecklas i sitt yrke samt stimulera till kompetensutveckling.

– Syftet är också att på längre sikt förbättra kompetensförsörjningen, en av hälso- och sjukvårdens största utmaningar, säger Kristina Odström, processledare för införandet av kompetensstegar i Region Västerbotten.

En kompetensstege är en stegvis beskrivning av en möjlig utvecklingsväg inom det kliniska arbetet.

– Vi vill bland annat uppmuntra till att kombinera kliniskt arbete med forskning för att på så sätt bibehålla och öka kompetensen inom hälso- och sjukvården, förklarar Kristina Odström.

Tydligt tidskrav

Förutom ett politiskt beslut att införa kompetensstegar finns också ett avtalskrav för yrkesgrupper inom Vårdförbundets avtalsområde.

– Där är det inskrivet att strukturerade och väl fungerande karriärsmodeller för Vårdförbundet yrkesgrupper ska vara införda senast sista december 2022, så vi har ett tydligt tidskrav på oss, säger Kristina Odström.

Under början av 2022 beslutade regiondirektören vilka yrkesgrupper som ska omfattas.

 – Detaljerna ska sedan bestämmas på verksamhetsnivå eftersom det kan se olika ut hur till exempel en yrkeskategori arbetar vid en verksamhet jämfört med vid en annan, säger hon.

Införda vid årsskiftet

Liknande kompetensstegar finns redan i andra regioner och Region Västerbotten ska ta vara på den kunskapen.

– Mycket är redan gjort och det ska vi använda oss av, men vi behöver anpassa det utifrån våra förutsättningar, säger Kristina Odström.

Förutom Vårdförbundets yrkesgrupper; sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och barnmorskor, vars karriärsmodeller ska vara införda vid årsskiftet, planeras även för stegar för ett antal andra yrkesgrupper.

– Hälso- och sjukvårdsdirektören ska besluta om en prioritetsordning för kompetensstegar för bland andra undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer och psykologer, säger Kristina Odström.

Tydliggöra en större plan

Thoraxavdelningen vid Norrlands universitetssjukhus har sedan några år tillbaka använt sig av tydliga och klara kompetensvägar för sin personal.

De har bland annat en affisch som visar ett flöde genom verksamheten där man som anställd kan välja olika vägar för att öka sin kompetens och utvecklas i sin yrkesroll.

Affischen syftar till att visa nya, men även erfarna, medarbetare vilka utvecklingsmöjligheter som finns inom thorax.

– Det handlar om att ge medarbetarna en tydlig bild att på vår enhet finns det en större plan för kompetensutveckling, säger avdelningschef Maria Sjöberg.

– Vår affisch har uppmärksammats när vi visat den vid mässor, vilket skapat nyfikenhet med frågor och diskussioner om verksamheten och dess utvecklingsmöjligheter.

Medarbetarna gör verksamheten

Vad affischen och strategin från ledningen betytt för att få fler medarbetare att söka sig till avdelningen, är svårt att säga, menar Maria Sjöberg. Däremot har affischen och strategin varit en viktig del i arbetet för en ökad kompetensutveckling

– Det behövs många olika delar för att attrahera nya medarbetare och få de som redan är anställda att stanna kvar i verksamheten. Det är här är bara en liten del i det arbetet. I det stora hela är det medarbetarna som gör verksamheten.

Fakta: Kompetensstegarna är en av åtgärderna som ska bidra till att regionen uppnår målbild 2030, att vara en attraktiv arbetsgivare som attraherar, motiverar och behåller medarbetare. Den ska också vara ett stöd i kompetensplanering, bidra till verksamhetens utveckling och stimulera kompetensutveckling.

 

Tillbaka till nyhetslistan