NYHETER 2022-01-26

Med ny strategi blir miljö- och klimatarbetet vardag

En ny miljö- och klimatstrategi antogs i fullmäktige i september 2021 och ersätter tidigare miljöpolitiska program. Strategin tar tydligare avstamp i globala klimatmål, är mer övergripande och ska fungera som långsiktigt stöd i arbetet att ta fram nämnd- och verksamhetsplaner.

Miljösamordnare Karin Modig och regiondirektör Tommy Svensson. Foto: Privat, Klas Sjöberg

– Tidigare har det upplevts som lite valfritt, men inte längre. Miljöfrågan ska vara med i ordinarie planerings- och uppföljningsarbete. Man måste alltid tänka på vilka miljöeffekter olika beslut får, säger Karin Modig som är miljösamordnare i Region Västerbotten.

Tanken är att strategin ska användas i vardagen och att alla regionens verksamheter ska ta fram egna mål och aktiviteter som stödjer övergripande miljö- och klimatmål. I ett av målen i regionplanen står det att Västerbotten är en ledande miljöregion. Syftet med miljö- och klimatstrategin är att visa inriktningen och driva ett hållbart miljöarbete framåt.

Hur ser det ut i dag?
– Om man jämför med andra regioner så går det inte så bra för oss. Vi har mycket att göra, inom många områden. Inom klimat, gifter och resursanvändning har vi vår stora påverkan och det är där vi ska lägga fokus till att börja med, säger Karin Modig.

För att regionen ska vara en klimatneutral verksamhet år 2045, i linje med de nationella ambitionerna, behöver utsläppen minska med minst åtta procent per år. Delmålet är att minska utsläppen med 60 procent till år 2030.

– Det är ett ambitiöst mål. Man måste inse att det är stora förändringar som inte kan lösas utan stora insatser. Vi följer globala och nationella mål som bygger på FN:s Agenda 2030 och Sveriges klimatpolitiska ramverk. Tidigare har vi inte haft en så tydlig styrning i miljöfrågan, men det vill vi ändra på nu, berättar Karin Modig.

Fokus de närmsta åren ligger på transporter och en plan behövs för hur regionens markburna transporter ska bli fossilfria. Det kan till exempel handla om att börja upphandla fossilfria fordon.

– Just när det gäller hållbar upphandling har vi ett bra samarbete med andra regioner. Vi har samma utmaningar och typ av påverkan. Tillsammans kan vi ställa högre miljökrav, och även sociala krav, vid upphandlingar. Jag tror att det kan ge effekt om alla regioner ställer krav tillsammans, säger Karin Modig.

Verktyg som visar koldioxidavtrycket för resor

På trafiksidan har Region Västerbotten tagit fram ett verktyg som visar hur väl vi följer våra riktlinjer för tjänsteresor. Chefer kommer att kunna ta fram data för olika färdmedel ner på avdelningsnivå. Verktyget lanseras innan årsskiftet och visar koldioxidavtrycket svart på vitt.

– Nästa steg blir inköp av produkter. Där handlar det om att försöka minska klimatpåverkan på de produkter som används. Vi kan till exempel byta ut en fossil plast till en icke-fossil plast, eller ett annat material. Det kan också handla om att byta engångsprodukter mot flergångsprodukter, säger Karin Modig.

Hon berättar att avfallshanteringen har varit utmaning. Just nu pågår ett projekt för att skapa bättre förutsättningar för källsortering. Det måste gå att sortera där avfallet uppstår och då behövs kärl. En sådan upphandling pågår och kärl för återvinning kommer att vara på plats nästa år.

– Det som samlas in går till återvinning. I regionen samlade vi in drygt 570 ton avfall till återvinning 2020. Det är mycket, men vi kan bli bättre!

Högt ställda mål

Regiondirektör Tommy Svensson framhåller även han att den nya miljö- och klimatstrategin tydligare tar avstamp i Agenda 2030.

– Målen är ambitiösa och högt ställda, och ligger i linje med nationella och globala mål. Det är ingen ”quick fix” men genom ett systematiskt och tålmodigt arbete kommer vi nå långt.

Han menar att regionerna kan göra stor skillnad genom att ställa högre miljökrav på produkter och utveckla nya tekniska lösningar som bidrar till den nationella ambitionen att Sverige ska vara klimatneutralt till år 2045.

– Vi förbrukar en hel del material och energi, så det spelar stor roll vad vi som region gör. Vi jobbar även i kunskapsnätverk för att sprida goda exempel på lösningar som går att skala upp i andra delar, till exempel cirkulära system och energiförsörjning, berättar Tommy Svensson.

Ett annat område där regionen har stor miljöpåverkan är på fastighetssidan. Här jobbar man mot att bygga flexibla byggnader som kan användas till olika saker under sin livstid.

– Där måste vi ha en långsiktig planering tillsammans med vården. Att bygga hus har en jättestor miljöpåverkan. Kan vi använda husen till flera olika verksamheter under lång tid så är det bra, säger Tommy Svensson.

Så, hur ska Västerbotten bli en ledande miljöregion?
– Den ena delen är att nämnderna jobbar igenom vad de ska bidra med utifrån målen i strategin. Den andra är vad ansvariga i verksamheten tar fram för delmål och aktiviteter. Alla kan bidra till att minska vår klimat- och miljöpåverkan. Därefter är det ett tålmodigt och hårt arbete som behövs, säger regiondirektör Tommy Svensson.

Ta del av strategin och läs mer om regionens miljö- och klimatarbete.

Tillbaka till nyhetslistan