NYHETER 2022-04-27

Multisjukas upplevelser kan förbättra vården

En ny studie om vårdkontinuitet för multisjuka, där Glesbygdsmedicinskt Centrum (GMC) deltagit, visar bland annat på vikten av ömsesidig förståelse och tydlig kommunikation. – Studien ger oss insikter om hur vården kan organiseras för att möta patienternas behov, menar Anette Edin Liljegren, forskningsstrateg på GMC.

Region Västerbotten har tillsammans med Umeå universitet, Karolinska Institutet och Linnéuniversitetet deltagit i en studie om vilka aspekter i vården som är viktiga för multisjuka. Metoden för studien var kvalitativ och intervjuer har genomförts med både patienter som lever med långvariga och komplexa sjukdomar och deras anhöriga. Anette Edin Liljegren är forskningsstrateg på Glesbygdsmedicinskt Centrum (GMC) i Storuman och har varit involverad i projektet sedan start.

– Den här kunskapen är viktig då vi behöver känna till hur vårdtagare och anhöriga upplever vården så att vi kan ge vård efter behov och att vi följer nationella riktlinjer om att vården ska vara på lika villkor för alla patienter, säger hon.  

Studien är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, KI och Umeå universitet som finansieras av Forte. Den utfördes både i urbana områden i Stockholms och Kalmar län, och i glesbygdsområden i Västerbotten och Norrbotten. Detta för att få en så bred bild som möjligt av patienternas upplevelser.  

Ömsesidig förståelse och kommunikation 

Utfallet av studien visar att för att patienter och anhöriga ska uppleva vårdkontinuitet är det viktigt att veta vem som ansvarar för patientens vård och att vårdpersonalen samarbetar mellan vårdnivåer och vårdgivare. Om patienter med komplexa vårdbehov ska uppleva vårdkontinuitet behöver personalen ha grundläggande information om patientens livshistoria, nutid och hur framtiden ser ut.

– Ett tydligt utfall var att det är viktigt med samarbete i vården, mellan olika professioner och mellan olika vårdnivåer och med tydliga roller och ansvar, säger Anette Edin Liljegren.

Studien fyller i viktiga kunskapsluckor när det kommer till hur de individuella behoven ser ut i dag för patienter. En ömsesidig förståelse om vad som är viktigt för patientens vård blir väldigt central och får inte tappas bort. Studien visar även på vikten av att vårdkedjan inte bryts och att information finns lättillgänglig för anställda.

– Det jag slogs av är att tiden var så central och att det ställs höga krav på personalen, ju fler som är involverade i vårdkedjan desto viktigare blir kommunikationen, säger Anette Edin Liljegren.  

Det här är Glesbygdsmedicinskt centrum 

Startades 2011.

Cirka 15 anställda i Klimpfjäll, Borgafjäll, Storuman, Köpenhamn och Stockholm. 

Arbetar med att: 

  • bidra till beskrivning och utvärdering av vård och omsorg i glesbygd
  • stimulera till och bedriva forskning och utveckling i ämnen relaterade till glesbygdsområdenas specifika utmaningar
  • arbeta för kunskapsspridning om samisk hälsa inom vården
  • initiera och bedriva utbildningsinsatser för att öka kompetensen i ämnen som har betydelse för glesbygdssjukvården
  • verka för nätverksbyggande inom ämnet glesbygdsmedicin.
Tillbaka till nyhetslistan