NYHETER 2020-05-28

Ökad trygghet på särskilda boenden genom digitala läkarkontakter

Sveriges hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar med bland annat en åldrande befolkning och svårigheter med kompetensförsörjning. Digitala lösningar blir därför en allt viktigare del av vården. Nu startas ett projekt i södra Lappland som ska testa digitala läkarkontakter vid särskilda boenden.

Vård på distans har ökat explosivt de senaste åren, men en grupp av människor som ofta glöms bort är de som bor särskilda boenden (SÄBO). Det här är en grupp som behöver kontinuerlig hjälp och stöd för att klara sin vardag. Dom är oftast äldre och multisjuka med stora fysiska, eller kognitiva, svårigheter att klara eget boende. För dessa personer är kontinuerliga läkarkontakter en viktig del av behandlingen, men för många glesbygdskommuner saknas denna möjlighet.

Det nystartade projektet ”Digifysiska vårdkontakter ökar tryggheten för personer på särskilda boenden” är ett samarbete mellan RISE, Region Västerbotten och KRY. Målet är att kunna öka kvaliteten i vården samt trygghet och patientsäkerhet för äldre som bor på särskilda boenden, och deras anhöriga, i Region Västerbottens närsjukvårdsområde södra Lappland.

- Denna grupp påverkas kraftigt av att inte få en kontinuitet i läkarkontakterna och bristen på läkare i området gör att man tvingas använda stafettläkare, vilket innebär att man har svårare att följa de äldres förändringar i hälsoläge och det kan försvåra behandlingen. Den nya tjänsten vill vi erbjuda till cirka 200 individer i minst en kommun, säger Katarzyna Wikström, från Region Västerbotten.

Den digitala lösningen tillhandahålls av vårdbolaget KRY. Tjänsten ska komplettera läkarinsatser i kommuner i södra Lappland för att öka denna grupps förtroende för vård och omsorg. För att uppnå tillit och trygghet vid behandling är långsiktighet, kontinuitet och fast läkarkontakt avgörande komponenter. Projektet ska undersöka om ett närsjukvårdsområde i glesbygd kan arbeta smart och kostnadseffektivt med stöd av digitala lösningar.

- Det finns mycket att göra för att öka kvaliteten och tillgängligheten till sjukvård i gles- och landsbygd, och vi ser fram emot att jobba med regionen i det här projektet. Eftersom KRY finns digitalt är läkare och patient inte beroende av att befinna sig på samma plats, säger Nasim Bergman Farrokhnia, chefsläkare på KRY.

Forskningsinstitutet RISE tar nu också detta arbete vidare för att titta bredare på hur digifysiska lösningar kan användas i vården.

-  En digifysisk lösning är ett sätt att skapa trygghet och kontinuitet även om patienterna inte alltid kan träffa läkarna fysiskt och det är särskilt värdefullt i rådande Coronapandemi och vi ser här en stor samhällsnytta både för patient, anhöriga och professionen, säger Joakim Börjesson, RISE.

I projektet ska man också undersöka om den läkarbrist som idag löses med stafettläkare istället kan hanteras genom en kombination av distans- och fysisk samverkan för att skapa ökad trygghet, kontinuitet och involvering i behandlingen av äldre boende på SÄBO.

Tillbaka till nyhetslistan