NYHETER 2022-04-14

Ökade kostnader för sjukresor kräver nya lösningar

Bristande konkurrens har lett till kraftigt ökade priser för sjukresor och färdtjänst. Nu ger Region Västerbotten Länstrafiken i uppdrag att utreda alternativa lösningar.

– De senaste upphandlingarnas kraftigt ökade priser gör att vi känner ett ansvar att utreda om drift i egen regi skulle innebära lägre samhällsfinansiering för den särskilda kollektivtrafiken, säger Rickard Carstedt (S) regionråd, Region Västerbotten.

Region Västerbotten har gett Länstrafiken i Västerbotten i uppdrag att utreda möjligheterna att bedriva särskild kollektivtrafik, det vill säga sjukresor och färdtjänst, i egen regi. Bakgrunden till utredningsuppdraget är att det i tidigare upphandlingar funnits en bristande konkurrens i vissa områden i Västerbotten, som inneburit kraftigt ökade priser från leverantörerna. Detta har föranlett att Region Västerbotten behöver se över alternativa lösningar för att säkerställa medborgarnas behov av sjukresor och färdtjänst till en rimlig kostnad. 

Utredningen ska bland annat belysa möjliga organisatoriska lösningar, som samordnings- eller samverkansmöjligheter med ambulansverksamheten, och de ekonomiska effekter som trafik i egen regi skulle medföra. Uppdraget ska även belysa konsekvenser för de lokala taxiföretagen om den särskilda kollektivtrafiken bedrivs i egen regi. Uppdraget ska genomföras skyndsamt och återrapporteras till Region Västerbotten.

 

För mer information

Rickard Carstedt
Ordförande, regionala utvecklingsnämnden
Region Västerbotten
070-242 10 94, richard.carstedt@regionvasterbotten.se

 
Tillbaka till nyhetslistan