NYHETER 2021-06-22

Så tycker kvinnorna i Västerbotten om vården före, under och efter graviditet

Hittills har 1 570 kvinnor i Västerbotten delat med sig av sina erfarenheter från mödrahälsovården och förlossningsvården genom att svara på en enkät. De allra flesta är nöjda.

En kvinna ligger i sjukhussäng med nyfött barn och en man sitter bredvid sängen och lägger en hand på bebisens huvud. Foto.

Gravida kvinnor och nyblivna mammor i hela Sverige har möjlighet att svara på en graviditetsenkät fram till december 2022. Graviditetsenkäten genomförs som en del i överenskommelsen mellan SKR och regeringen om en satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa.

Under de fyra första månaderna har nära 52 000 kvinnor delat sina upplevelser. I Region Västerbotten har 1 570 kvinnor svarat på enkäten. En stor majoritet är mycket nöjda med både vård och bemötande.

– Genom Graviditetsenkäten kan vi få nya och fördjupade insikter via kvinnornas perspektiv och detta är en mycket viktig del i vårt fortsatta utvecklingsarbete, säger Hanna Nyström, vårdutvecklare och samordningsbarnmorska i Region Västerbotten.

Övervägande goda resultat

På nationell nivå känner sig kvinnor i stor utsträckning trygga och bemötta med värdighet och respekt, av såväl mödrahälsovård som förlossningsvård. Exempelvis har de flesta har känt sig delaktiga i beslut och planering under graviditet och förlossning, upplevt att det har varit lätt att komma i kontakt med barnmorskan i mödrahälsovården samt haft en barnmorska närvarande i förlossningsrummet i den utsträckning de önskade.

Resultatet visar att de allra flesta kvinnor i Region Västerbotten är trygga med vården under graviditet, förlossning och tiden efter. 93 procent skulle rekommendera sin mödrahälsovård, och 90 procent sin förlossningsavdelning, till någon annan som är gravid och ska föda barn.

I Region Västerbotten anser 91 procent att mödrahälsovården har tillgodosett deras behov.

– Det är glädjande att så många kvinnor i Västerbotten valt att svara på graviditetsenkäten. Det är viktigt att vi får återkoppling på vad kvinnorna tycker och behöver så att vi får en möjlighet att påverka och förbättra den vård vi ger. Vårt viktigaste jobb är ju att kvinnorna och deras familjer ska känna sig trygga hela vägen – före, under och efter graviditet. Vi är glada att många är nöjda med vården och bemötandet, men vi har fortfarande saker att jobba på i vår region, säger Hanna Nyström.

Ett av de utvecklingsområdena är eftervården. Enbart 57 procent anser att de fick den information de behövde om vad de kunde förvänta sig angående återhämtning efter förlossningen.

– Här ser vi brister och det pågår ett viktigt utvecklingsarbete. Att vara gravid och föda barn är en stor livshändelse och vi vill arbeta för att det skall bli en så positiv upplevelse som möjligt. Under pandemin har vårdtiderna kortats vilket vi tror är en bidragande orsak till att nästan hälften av kvinnorna upplever att de inte fått information om vad de kunde förvänta sig angående återhämtning efter förlossningen, säger Anna Rilfors, avdelningschef på förlossningsavdelningen vid Skellefteå lasarett.

– Vårt mål är att ständigt förbättra vården för gravida och nyblivna mammor. Det pågår redan ett arbete som rör patientinformation under hela vårdkedjan från graviditet, förlossning och eftervård, avslutar hon.

Ta del av samtliga resultat

Sveriges Kommuner och Regioner har gjort en sammanställning över de nationella resultaten i två rapporter. Du kan ta del av rapporterna och alla frågor från Graviditetsenkäten på skr.se.

Frågor och rapporter om Graviditetsenkäten från SKR

Information om Graviditetsenkäten

Graviditetsenkäten är en nationell patientenkät som syftar till att ge gravida kvinnor och nyblivna mödrar en möjlighet att ge dela sina upplevelser av den egna hälsan i samband med graviditet och förlossning, samt erfarenheter av vården under och efter graviditet. Målsättningen är att öka kunskapen om vårdens kvalitet utifrån kvinnors perspektiv.

Mer information om graviditetsenkäten på 1177.se

Tillbaka till nyhetslistan