NYHETER 2024-05-31

Screening för lungcancer? Ny pilotstudie på gång i väst och norr

Screening med lågdos-datortomografi kan upptäcka lungcancer tidigare. Det har flera internationella forskningsstudier visat. Nu planeras för en ny pilotstudie i Västerbotten och Västra Götaland. De första personerna beräknas få erbjudande om att delta under början av 2025.

Bild på Carolina Hawranek och Mikael Johansson
Carolina Hawranek, projektledare för studien vid RCC Norr och Mikael Johansson, överläkare i onkologi vid Norrlands universitetssjukhus och en av initiativtagarna till studien. Foto: Sophia Harlid

Lungcancer är den vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall i Sverige. Varje år får cirka 4 500 svenskar lungcancer och omkring 3 500 dör i sjukdomen.  Lungcancer diagnostiseras ofta i ett sent stadium där sjukdomen inte är möjlig att bota. Den vanligaste orsaken till lungcancer är tobaksrökning som delvis förklarar 80–90 procent av alla nya fall i Sverige.

Ett antal stora internationella studier har visat att screening av högriskgrupper med lågdos-datortomografi kan leda till tidigare upptäckt av lungcancer och därmed öka andelen patienter som kan erbjudas botande behandling. Lågdos-datortomografi är en form av lungröntgen.

– Det finns idag inget screeningprogram för lungcancer i Sverige och i nuläget inga beslut på att införa det. Socialstyrelsen har efterlyst mer kunskap om implementering och genomförbarhet för att kunna bedöma om nyttan överväger riskerna med att screena personer med hög risk att få lungcancer, säger Mikael Johansson, överläkare i onkologi vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå och en av initiativtagarna till studien.

Sedan 2022 har en forskningsstudie om lungcancerscreening pågått i Sjukvårdsregion Stockholm Gotland, om än med andra förutsättningar då endast kvinnor ingick i studien de första åren. Nu planeras alltså för ytterligare en studie – denna gång i samarbete över regiongränser – med start i Västerbotten och Västra Götaland. Studien kommer att skicka ut hälsoenkäter till slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 50–74 år i respektive region. Personer som uppfyller studiens kriterier avseende rökvanor under sin livstid kommer att erbjudas en undersökning med lågdos-datortomografi.

– Vi har stor respekt för att studien genomförs i en redan pressad verksamhet, men på sikt är ett större fokus på cancerprevention en absolut nödvändighet just för att resurserna är begränsade, säger Carolina Hawranek, projektledare för studien vid RCC Norr.

Syftet med pilotstudien är att testa genomförbarheten av lungcancerscreening i svensk sjukvård och undersöka målgruppens acceptans och intresse för att delta. Kopplat till studien finns även två arbetspaket som syftar till att undersöka om biomarkörer kan hjälpa till att definiera riskgruppen samt om AI-baserad bildanalys kan underlätta och förbättra screening med lågdos-datortomografi.

Läs hela nyheten på RCC Norrs webbsida cancercentrum.se.

Om studien

Studien är ett samarbete mellan RCC Norr, RCC Väst, Umeå universitet och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Sjöbergstiftelsen har beviljat 6 miljoner kronor för genomförandet. I projektet ingår även en ansenlig del verksamhetsutveckling som respektive RCC bidrar med i form av resurser och kompetens.

Läs mer om studien på cancercentrum.se.

Text: Ulrika Bergfors

Tillbaka till nyhetslistan