NYHETER 2021-09-09

Täckningsgraden för cellprover ökar

Antalet kvinnor i Västerbotten som tar cellprover i det organiserade screeningprogrammet fortsätter att öka. Detta trots att pandemin befarats minska besöken. Region Västerbotten är även en av två regioner där störst andel invånare väljer att delta efter att de fått sin kallelse.

Täckningsgraden för cellprover ökar i Region Västerbotten.

Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerpreventions (NKCx) årsrapport för 2021 visar att täckningsgraden för gynekologiska cellprover ökar i Västerbottens län.

– Vi ser en trend där täckningsgraden i Västerbottens län har ökat stadigt ända sedan 2013. Det är väldigt positivt, speciellt med tanke på att vi befarade att pandemin skulle minska besöken. Nationellt minskade täckningsgraden i åldrarna 31–60 år, säger Lena Silfverdal, processledare för cervixcancerprevention i Region Västerbotten.

Täckningsgraden ligger nu på 83 procent, vilket är detsamma som det nationella genomsnittet. I åldrarna 23–50 år är täckningsgraden 89 procent och i åldersgruppen 51–70 år är den 75 procent. Enligt Sveriges nationella cancerstrategi är målsättningen en täckningsgrad på minst 85 procent för gynekologisk cellprovtagning.

– Vi är inte riktigt framme vid målet än, men vi är på väg åt rätt håll, säger Lena Silfverdal.

Rapporten visar även att de allra flesta kvinnor får sin kallelse inom rätt tidsperiod och att de i hög grad gör ett gynekologiskt cellprov. Av de 17 548 kvinnor i Västerbottens län som kallades 2019 tog 80 procent ett gynekologiskt cellprov inom tre månader och 84 procent inom ett år. Region Västerbotten har tillsammans med Region Jämtland Härjedalen därmed den högsta andelen som deltar efter kallelse.

Ökar i de flesta åldersgrupper

Täckningsgraden i Västerbotten är stabil eller ökar i de allra flesta åldersgrupper, med undantag för åldersgruppen 41–50 år som minskat något. Den största ökningen ses i åldersgruppen 61–70 år, vilket kan förklaras med att Region Västerbotten 2018 höjde den övre åldersgränsen så att kvinnor nu erbjuds ett sista prov mellan 64 och 70 års ålder.

– Ökningen i övriga åldersgrupper kan bero på flera orsaker. Sedan hösten 2020 försöker vi per telefon nå de kvinnor som inte har deltagit på länge, för att erbjuda hjälp med att boka tid för provtagning, och det kan ha hunnit ha en viss positiv effekt på deltagandet. I övrigt går inte att peka på någon specifik förändring gällande tillgänglighet eller kallelser. Däremot tror vi att fortsatt bra information till allmänheten spelar in. Exempelvis har Region Västerbotten under flera år gjort satsningar under cellprovsveckan, som fått uppmärksamhet i media och har bidragit till att öka kännedomen om HPV-virus, cellprover och orsakerna bakom livmoderhalscancer, säger Lena Silfverdal.

Pandemin har inte stoppat cellproverna

Anledningen till den fortsatt höga täckningsgraden tros vara att Region Västerbotten inte stängde ner gynekologisk cellprovtagning under pandemin, utan fortsatte att kalla och provta.

Primärvården och barnmorskemottagningarna gjorde även tidigt under pandemin anpassningar för att minska risken för smittspridning. Detta skedde framför allt genom att personalen säkerställde att rekommendationer om avstånd och hygienrutiner efterlevdes.

– Vi tror att befolkningen i Västerbotten i stor utsträckning har känt sig trygga med de anpassningar som har genomförts inom vården och därför har vågat gå på sina inplanerade besök. Cellprover är oerhört viktiga för att förebygga livmoderhalscancer och vi är väldigt glada att så många har fortsatt att gå på sina besök under pandemin, säger Lena Silfverdal.

Årsrapporten finns att läsa i sin helhet på NKCx webbsida.

Missa inte din kallelse

Sedan juni i år får invånare som har en digital brevlåda sina kallelser till cellprovskontroll automatiskt skickade dit. Kom ihåg att se över vilken avisering du har för din digitala brevlåda och att dina kontaktuppgifter är aktuella, så att du inte missar ditt besök. Den som inte är ansluten till en digital brevlåda får fortsatt breven i pappersformat till sin fysiska brevlåda.

Läs mer om digitala brevlådor och vilka verksamheter som använder dem på 1177.se/digital-brevlada

 

 

Tillbaka till nyhetslistan