NYHETER 2021-12-14

Visselblåsartjänst införs i Region Västerbotten 

Regionstyrelsen har beslutat att inrätta en visselblåsartjänst i Region Västerbotten. Den nya tjänsten är ytterligare en byggsten för att skapa ett tryggt och öppet klimat på alla arbetsplatser i regionen.  

Tommy Svensson, ny direktör
Regiondirektör Tommy Svensson ser den nya tjänsten som ett sätt att öka öppenheten och tryggheten i organisationen. Foto: Klas Sjöberg

 – Visselblåsartjänsten är ännu ett sätt för oss att främja en kultur där det är både naturligt och positivt att påtala missförhållanden. Genom att lyfta fram brister bidrar man till ständiga förbättringar som gynnar både enskilda medarbetare och hela organisationen, säger regiondirektör Tommy Svensson. 

Tjänsten införs i början av 2022, så snart som ett digitalt stöd finns på plats.  

Alla kan anmäla anonymt 

Via tjänsten kan alla anställda, praktikanter, tidigare anställda och andra personer med insyn i regionens verksamhet anmäla missförhållanden. Anmälaren kan vara anonym och är enligt lag skyddad från repressalier men ska också ha rimliga skäl att tro att informationen man lämnar är sann. 

De allra flesta misstag eller avvikelser ska i första hand tas upp och diskuteras i arbetsgruppen, med chefen, HR, facket eller påtalas genom att använda meddelarfriheten. Det kan gälla missnöje med arbetsförhållanden, organisation och chefskap eller konflikter på arbetsplatsen. 

Det är bara när de vanliga sätten att rapportera avvikelser inte räcker till som visselblåsartjänsten blir ett viktigt komplement. Här kan man anmäla exempelvis allvarliga bedrägerier, ekonomisk brottslighet, korruption och mutor eller miljöbrott.  

Trygg och säker tjänst 

Regiondirektören kommer att utse en grupp som bedömer om anmälningen passar för visselblåsartjänsten och som sedan utreder dessa. Vid behov kan expertis i regionen rådfrågas. Alla aktiviteter loggas i tjänsten.                     

– Det är viktigt att alla ärenden bedöms och att det görs på ett korrekt sätt. En anmälan ska inte utredas av någon som är berörd eller inblandad i ärendet. Om en anmälan rör förvaltningschefer eller en direktör, som exempelvis mig själv, ska den utredas externt, säger Tommy Svensson.  

Ofullständiga anmälningar kan inte utredas och anmälningar som inte är visselblåsarärende överlämnas till den verksamhet i regionen som kan hantera frågan vidare. Visselblåsaren ska informeras om detta. 

Enligt EU:s visselblåsardirektiv ska alla offentliga organisationer med fler än 50 anställda ha infört tjänsten före 17 juli 2022. 

Tillbaka till nyhetslistan