NYHETER 2024-03-07

Region Västerbotten stärker samverkan med civilsamhället

Region Västerbotten och föreningen Samforma har tecknat en avsiktsförklaring för att stärka sin samverkan för den regionala utvecklingen i Västerbotten. – Civilsamhället är en otroligt viktig kraft i Västerbotten. Tillsammans kan vi nu jobba mer strategiskt för att utveckla vårt län till en ännu mer hållbar plats där vi har de bästa förutsättningarna för ett bra liv, säger Patrik Sällström, regional utvecklingsdirektör.

Porträtt foto av Patrik Sällström
Patrik Sällström, Regional utvecklingsdirektör Foto: Patrick Trägårdh

Föreningen Samforma är en religiöst och partipolitiskt obunden förening som samlar idéburna organisationer i Västerbotten och Norrbotten. Samforma och Region Västerbotten har sedan tidigare en etablerad samverkan, och genom avsiktsförklaringen kommer den att kunna genomföras på ett ännu mer strategiskt vis.

I avsiktsförklaringen står att parterna ska verka för att: 

  • Synliggöra roller och ansvarsfördelning samt samverkansmöjligheter mellan det civila samhället och regional utvecklingsförvaltnings strategiska insatsområden.
  • Säkerställa en kontinuerlig och strukturerad samverkan mellan Regional utvecklingsförvaltning och företrädare för Västerbottens civilsamhällsaktörer i syfte att främja dialog och inflytande.
  • Öka kunskapen om civilsamhällets möjligheter och förutsättningar samt sätt att överbrygga regionala hinder för civilsamhällssektorn för att möjliggöra samverkan och samarbeten som stärker regional utveckling i Västerbotten.
  • Undertecknande aktörer åtar sig att årligen följa upp den egna verksamhetens bidrag till samverkan mellan parterna och att ge konkreta förslag på fortsatt förbättringsarbete.

– Från Samforma är vi glada för denna avsiktsförklaring som kommer att bidra till ökade möjligheter till samverkan, inkludering av olika perspektiv och strategiska dialoger i viktiga regionala utvecklingsfrågor. Vi ser att strukturerad samverkan är viktig för att vi tillsammans ska kunna arbeta strategiskt med regionala utvecklingsfrågor. Ett aktivt och synliggjort civilsamhälle är centralt för att bygga ett hållbart och attraktivt Västerbotten, säger Ylva Löwenborg, ordförande Samforma.

– Samverkan för utveckling är ett av våra huvuduppdrag, och det arbete som frivilligorganisationer, ideella rörelser och föreningslivet gör för sina sakfrågor, men också för social sammanhållning, inkludering, mångfald och jämlikhet, kan inte överskattas. Vi behöver varandra, säger Patrik Sällström.

 Ylva Löwenborg berättar att engagemanget från föreningar och organisationer i civilsamhället är stort.

– En viktig förutsättning för ett Västerbotten som hanterar samhällsomställningen och komplexa regionala utvecklingsfrågor är just samverkan mellan sektorer på ett strategiskt plan. Vår gemensamma avsiktsförklaring sätter spelreglerna, våra olika roller och synliggör civilsamhällets betydelse i regional utveckling. Samformas medlemsorganisationer både vill och kan bidra till den utvecklingen, det visar vår rapport om civilsamhället i samhällsomvandlingen, berättar Ylva Löwenborg.

De båda organisationerna har i avsiktsförklaringen tydliggjort hur samarbetet kan berika arbetet:

Region Västerbotten

En central uppgift för Region Västerbotten är att skapa förutsättningar för ökad samverkan inom och mellan olika samhällssektorer. Om Region Västerbotten ska nå uppsatta mål att utveckla, stärka och upprätthålla länets och kommunernas attraktivitet med arbete, gemenskap, kultur, aktiv fritid, hälsofrämjande aktiviteter med mera är samverkan och samarbete med civila samhällets aktörer en absolut förutsättning, lika angelägen som samverkan med andra aktörer så som till exempel näringslivssektorn och akademin. Genom att aktivt involvera aktörer från det civila samhället kan Region Västerbotten genom regionala utvecklingsförvaltningen bygga en mer inkluderande och hållbar framtid, där mångfald ses som en tillgång och där social sammanhållning och välfärd främjas.

Samforma

Samforma är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation vars syfte är att samla och organisera sina medlemmar, verksamheter inom civilsamhället, den idéburna sektorn samt samhället i stort i Västerbotten och Norrbotten. Organisationen företräder därmed företrädelsevis regionala idéburna organisationer i Västerbotten och Norrbotten, och samlar områdets civilsamhällsaktörer för ett gemensamt arbete kring påverkan, kunskapsspridning och omvärldsbevakning. Samformas verksamhet syftar vidare till att stärka demokratin och värna de grundläggande demokratiska värderingarna och alla människors rättigheter och lika värde. Genom en nära samverkan med Region Västerbotten kan Samforma bidra till att stärka den sociala välfärden och bidra till de tvärsektoriella processer som kan möta samtidens komplexa samhällsutmaningar.

Läs mer om Samforma, deras uppdrag och verksamhet här: https://www.samforma.se/

 

Tillbaka till nyhetslistan