Nytt vårdinformationsstöd

Region Västerbotten ska under 2025 driftsätta ett nytt vårdinformationsstöd som kommer att ersätta flera av dagens system. Att digitalisera hälso- och sjukvården är direkt nödvändigt och arbetet med införandet av vårdinformationsstödet Cosmic är ett led i detta. Cosmic kommer att ha en rad nya funktioner som kan underlätta vardagen för både vårdpersonal och patienter.

Det nya vårdinformationsstödet ska bidra till att underlätta vardagen för patienter och vårdpersonal.
Foto: Klas Sjöberg

 

Flera av systemen som används inom regionen idag är på väg ut från marknaden och det sker ingen utveckling av dem. Regionen kan inte möta kraven från hälso- och sjukvården i framtiden om vi inte ersätter dessa system då flera av dem är omoderna, saknar teknisk support och inte uppfyller vårdens förväntningar. Vårdinformationsstödet Cosmic ska ge förutsättningar för att förbättra och förnya vårdens utförande.

Enklare informationsöverföring

Stödet ska även möjliggöra en strukturerad journal per patient. Informationen följer med patienten genom att de flesta vårdenheter kan se och dokumentera i patientens journal. Med patientens medgivande kan man läsa andra vårdenheters information om patienten i den gemensamma journalen. Det gör att det blir enklare för personalen att få en överblick över patientens kontakt med sjukvården. Det blir också bättre för patienten/invånaren som slipper upprepa samma information flera gånger.

Informationsutbytet mellan olika vårdgivare ska också förenklas så att vårdpersonalen får ett bättre stöd när de ska ställa diagnos och besluta om behandling. Cosmic är mer komplext än enbart en ny journal. Cosmic kan bidra till nya arbetssätt som gör dokumentation enklare, snabbare och mer tillgänglig. 

Gemensamt

Arbetet med att utveckla och införa Cosmic i nio regioner sker inom ett samarbete som kallas för Sussa samverkan. Sussa står för strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer.

  • Samarbetet startade redan på mitten av nittiotalet då fem av dagens nio regioner samverkade kring att köpa in ett journalsystem.
  • Genom att vi är nio regioner som gör det här tillsammans kan vi göra stora samordningsvinster. Vi kan gå in med gemensamma resurser, vilket gör att var och en av regionerna inte behöver skjuta till lika mycket resurser som om man gjorde detta på egen hand.
  • Vi kan dessutom hjälpas åt när det gäller kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyten.