NYHETER 2023-11-21

Ny rapport om kultursamarbete i Barentsregionen

Nu mer än någonsin behövs ökad satsning på kultur och samverkan i Norden. Det visar Barents Culture Report, som är beställd av Barentsrådet, ett samarbetsorgan mellan regeringarna och regionerna i norra Finland, Norge och Sverige.

Fotografi vid invigningen av Barents spektakel. Foto: Bernt Nilsen
Invigning av Barents spektakel i Kirkenes, 2023 Foto: Bernt Nilsen

 

Rapporten har haft till syfte att belysa två viktiga frågor:

  • Hur ser den nuvarande situationen ut för kulturlivet och hur påverkas det
    av pandemins efterverkningar, ekonomisk nedgång och närheten till ett
    krigförande land?
  • Hur ser internationella kontakter och samarbete ut och vilka insatser skulle
    behövas för att stärka det internationella samarbetet framöver?


Rapporten bygger på samtal och diskussioner med och enkätsvar från ett stort antal företrädare från kulturlivet i norra Norden, både institutioner, fria aktörer och frilansare. Det är här, inom denna mångfald, som man hittar potentialen för ökat internationellt samarbete.

Genom att värna om och främja detta kulturarv kan man också skapa en stark grund för en rikare samhällsutveckling. Genom att säkerställa finansiering för internationellt samarbete inom kultursektorn kan den gemensamma nordiska civila krisberedskapen öka samtidigt som den nordiska identiteten stärks och samhörigheten främjas. Coronaviruspandemin, ekonomisk lågkonjunktur och geopolitiska konflikter har starkt påverkat kulturlivet och möjligheter till internationellt kulturutbyte i den nordliga delen av Norden.

Rapporten visar att Barentsregionen, med sina över 300 kulturinstitutioner och återkommande kulturevenemang, har ett rikt kulturliv som är både omfattande och exceptionellt i sitt slag. Det finns en stor variation av kulturella uttryck och organisationer som är unika och platsspecifika och som i många fall inte kan hittas någon annanstans.

Förhoppningen är att Barents kultur rapport ska ge större kunskap och insikt och utgöra ett diskussionsunderlag i många olika sammanhang.

Rapporten är beställd i samband med det föregående norsk-svenska ordförandeskapet i Barentsrådet.

 

Mer information

Joakim Sandberg, kulturchef, Region Västerbotten, joakim.sandberg@regionvasterbotten.se, 073-807 57 90
Eric Sjöström, rapportförfattare, eric@erdakonsult.se, 0721-80 79 09

Kulturenheten vid Region Västerbotten ingår i Working Group on Culture (WGC) inom Barentssamarbetet. Syftet med WGC är att stärka Barents kulturella identiteter, dialog och kulturella band mellan länderna och regionerna. WGC bidrar till att skapa nätverk och samarbeten genom exempelvis initiering av multilaterala projekt. Regioner i Ryssland samt den nationella nivån i Ryssland deltar sedan februari 2022 inte i arbetet i WGC och i september 2023 lämnade Ryssland sin plats i Barens Euro-Arctic Council.

Barents Culture Report.pdf

The Barents Euro-Arctic Council

 

Tillbaka till nyhetslistan