NYHETER 2024-02-28

Stadigt förtroende för hälso- och sjukvården

Västerbottningarnas stora förtroende för hälso- och sjukvården ligger på samma nivå som förra året. Fler anser också att de har tillgång till den vård de behöver och att väntetiderna till hälsocentralerna är rimliga.

En fysioterapeut instruerar en patient
Fler västerbottningar än förra året, 64 procent mot 62 procent, anser att väntetiderna till hälsocentralerna är rimliga. Resultatet är 1 procent bättre än riket. Foto: Jonas Westling

Den nationella mätningen Hälso- och sjukvårdsbarometern visar att pandemins effekt, där invånarna i hela landet var klart mer positiva till hälso- och sjukvården, är nu borta och resultaten har stabiliserat sig på en nivå lik den före pandemin. Både på riksnivå och för de enskilda regionerna är läget stabilt där rikets resultat tappat något medan Region Västerbotten ökat i de frågor där resultatet förändrats.  Men resultaten kan variera stort mellan regionerna, ibland med drygt 30 procent mellan det högsta och lägsta värde.

Region Västerbottens resultat har endast förändrats för två frågor och i båda fallen är det en förbättring. En procent fler än förra året upplever att de har tillgång till den vård de behöver vilket motsvarar 83 procent av västerbottningarna. 64 procent anser att väntetiderna till hälsocentralerna är rimliga vilket är en uppgång med 2 procent sen förra året och 1 procent bättre än riket.

I Västerbotten, och i riket i stort, är äldre samt män mer positiva i sina bedömningar av hälso- och sjukvården.

Tillgång till vård

– Vi jobbar hårt för att förbättra tillgängligheten. Det känns bra att så många västerbottningar upplever att de kan få den vård de behöver trots att vi har problem med tillgängligheten, säger Elisabeth Karlsson, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten.

Länets invånare har ett stabilt förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet, 62 procent, vilket är 1 procent högre än riket. Förtroendet för sjukhus ligger på 74 procent vilket är 4 procent högre än riket och förtroendet för länets hälsocentraler, 61 procent, är samma som riket.

Drygt hälften av västerbottningarna, 52 procent, anser att vården ges på lika villkor vilket är 5 procent lägre än riket.

– Det är viktigt hur vi prioriterar så att invånarna får den vård de behöver, säger Elisabeth Karlsson.

Även resultaten på frågor om väntetiderna till sjukhus är rimliga, 43procent, samt om man kan tänka sig att vårdas hemma med stöd av tekniska lösningar och hembesök, 51 procent, är lägre än riket med 5 respektive 6 procent.

Digitala lösningar

Västerbottningarna är positiva till att använda e-tjänsterna på 1177.se ,79 procent, och tycker i hög utsträckning, 93 procent, att de har nytta av tjänsterna. 50 procent av västerbottningarna är också positiva till digital vård och behandling vilket är 4 procent högre än riket.

– Västerbottningarna är digitala och det ställer krav på oss att fortsatt utveckla våra tjänster utifrån invånarnas behov.  Digitala lösningar är en viktig strategi för att vi ska kunna stärka tillgängligheten, säger Elisabeth Karlsson.

Tillbaka till nyhetslistan