NYHETER 2023-11-20

Tidplan för Cosmicinförande försenas

Det står nu klart i Sussaregionerna att Cambio Health Care Systems AB inte lyckats leverera de delar som utlovats enligt gemensamt överenskommen tidplan vad gäller nytt vårdinformationssystem. Detta trots att regionerna gjort vad man kunnat för att tidplanen ska hållas. Tidpunkterna för införande i regionerna kommer att behöva justeras vilket kräver hantering och dialog kring konsekvenserna.

 -Även om arbetstakten ökat under hösten, ser vi att vi inte når i mål med den kvaliteten vi behöver ha i leveranserna för att kunna gå igång enligt tidplan, säger Patrik Dahlqvist Jönsson, ordförande för Sussa samverkan.

I nuläget rör förseningen främst de tre regioner, Region Norrbotten, Region Västerbotten och Region Örebro län, som är först på tur för införande av det nya vårdinformationssystemet. Ny tidplan är ännu inte klar och det är också oklart om övriga regioner kommer att behöva senarelägga sina införanden.

– Trots att vi har gjort allt i vår makt under hösten står det nu klart att tidpunkten för driftsättningen kommer att behöva ändras. Vi behöver göra det här för att garantera en bra arbetsmiljö, god patientsäkerhet och minimalt produktionsbortfall, säger Ragnberth Helleday CMIO, överläkare och vårdverksamhetens beställarrepresentant av Cosmic. Nu pågår ett intensivt arbete med att ta fram en ny tidpunkt för införandet av Cosmic i Region Västerbotten.

Regionernas mål med att införa ett nytt vårdinformationssystem (Cosmic) är att främja nytta för verksamhet och patienter. Detta kräver att systemet är funktionellt och väl anpassat för verksamhetens behov. Det står nu klart att Cambio inte har lyckats leverera kompletta leveranser med tillräckligt hög kvalitet.

– Vi har höga krav kopplat till den verksamhetsnytta vi vill uppnå och så behöver det vara, säger Patrik Dahlqvist Jönsson.

För att inte riskera ytterligare förseningar har Sussa en tät dialog gällande leveranser och styrning av fortsatt arbete tillsammans med Cambio, för att säkerställa att den kvalitet och patientsäkerhetsmässiga krav på leveranserna verkligen uppfylls.

Avgörande vid införandet av Cosmic är en fortsatt god arbetsmiljö, god patientsäkerhet och ett minimalt produktionsbortfall under tiden för införandet. Sussa fortsätter därför arbeta tillsammans med Cambio för att säkerställa en bra konfiguration samt sätta en ny tidplan för införandet av Cosmic i Sussaregionerna.

– Viktigast nu är att säkerställa en ny tidplan som håller och där båda parter arbetar för att vi ska få den kvalitet i vårdinformationsstödet som behövs, avslutar Patrik Dahlqvist Jönsson.

Kontaktpersoner
Patrik Dahlqvist Jönsson, ordförande för Sussa samverkan
Patrik.Dahlqvist-Jonsson@regionhalland.se
Tel: 070-320 66 51

Ragnberth Helleday, CMIO, överläkare och vårdverksamhetens beställare av Cosmic
ragnberth.helleday@regionvasterbotten.se

Tel 070-587 87 61

 

 

Läs mer

 

Fakta Sussa och nytt vårdinformationssystem
Sussa samverkan är ett unikt, svenskt samarbete mellan *nio regioner som i dag samverkar kring mer än det gemensamma vårdinformationsstödet. Den övergripande idén är att samverka för att uppnå målen i nationell vision för e-hälsa 2025. I dag är cirka 450 regionala medarbetare engagerade i olika uppdrag, projekt och initiativ inom SUSSA samverkan. För närvarande ligger störst fokus på det gemensamma arbetet med att utveckla och införa ett nytt vårdinformationsstöd, Cosmic, vilket ska ersätta regionernas nuvarande journalsystem under 2024. Samverkansformen kommer att fortsätta i åtminstone 20 år till. Samarbetet kommer främst att handla om förvaltning och vidareutveckling av det gemensamma vårdinformationsstödet.
* De nio ingående regionerna är Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Halland, Norrbotten, Sörmland, Västerbotten, Västernorrland och Örebro län.

Det nya vårdinformationsstödet är en helhetslösning som ska:

  • förenkla, underlätta och effektivisera dokumentation för medarbetarna i vården.
  • stödja vårdadministration, produktionsplanering, standardiserade vårdprocesser, kunskapsstöd och informationsutbyte.
  • innehålla EN sammanhållen och integrerad journal.
  • göra patienten mer delaktig i sin vård, med säker tillgång till relevant information.
  • utgöra en bas för verksamhetsutveckling och ett underlag, av hög kvalitet, för forskning och innovation.

 

Tillbaka till nyhetslistan